دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، دی 1380 
برسی رابطه خشنودی شغلی با رفتار مدنی سازمانی و عملکرد شغلی در کارکنان برخی از کارخانه های اهواز

صفحه 1-22

10.22055/psy.2001.16600

حسین شکر کن؛ عبدالزهرا نعامی؛ عبدالکاظم نیسی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند


برسی رابطه ویژگی های شخصیتی و سبک های رهبری مدیران

صفحه 87-106

10.22055/psy.2001.16608

حسین شکرکن؛ مهناز مهرابی‌زاده‌ هنرمند؛ غلامعباس نوین نام