دوره و شماره: دوره 26، شماره 2 - شماره پیاپی 22، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-220 
5. اثربخشی برنامه همکاری خانه و مدرسه بر مشکلات رفتاری دانش‌آموزان.

صفحه 89-112

10.22055/psy.2019.27330.2191

حسین واعظ؛ یدالله زرگر؛ عبدالزهرا نعامی؛ تقی دوست قرین؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند