دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
تعیین و طراحی الگوی ساختاری رابطه تناسب های پنج گانه(فرد-شغل، فرد-سازمان، فرد- حرفه، فرد-گروه و فرد-کارراهه) و استرس شغلی باتوجه به نقش تعدیلی شخصیت

سعید گودرزی؛ حسین سماواتیان؛ ابوالقاسم نوری

دوره 28، شماره 1 ، تیر 1400، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22055/psy.2021.29455.2331

چکیده
  این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین تناسب های پنج گانه (تناسب فرد محیط) و استرس شغلی و نقش تعدیل کنندة ویژگی های شخصیتی انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری را کلیه کارکنان شرکت پلی اکریل ایران (800 نفر) در سال 1397 تشکیل می دادند. حجم نمونه با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی متناسب با حجم (260 نفر) برآورد گردید. ابزارهای سنجش ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی درمان ارتباطی والد-کودک با درمان تعامل والد-کودک بر مهارت‌های ارتباطی و سازگاری اجتماعی کودکان مبتلا به نقص‌توجه/ بیش‌فعالی

شیوا عدلخواه؛ سالار فرامرزی؛ اصغر آقایی

دوره 28، شماره 1 ، تیر 1400، صفحه 25-48

https://doi.org/10.22055/psy.2021.33241.2533

چکیده
  ضعف در مهارت‌های ارتباطی و سازگاری اجتماعی از مشکلات ثانویه نقص‌توجه/ بیش‌فعالی است که توجه به این مشکلات برای بهبود زندگی اجتماعی کودکان مبتلا حائز اهمیت است؛این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی درمان ارتباطی والد-کودک و درمان تعامل والد-کودک بر مهارت‌های ارتباطی و سازگاری اجتماعی کودکان مبتلا به نقص‌توجه/ بیش‌فعالی ٦ تا ١٢ سال، ...  بیشتر

اثربخشی بسته درمانی مثبت‌نگر ایرانی- اسلامی بر بهزیستی روان‌شناختی و پریشانی روان‌شناختی دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم

زهرا قاسمی؛ ایلناز سجادیان؛ محمدعلی نادی؛ شهاب الدین ذوفقاری

دوره 28، شماره 1 ، تیر 1400، صفحه 49-68

https://doi.org/10.22055/psy.2021.34120.2566

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی بسته درمانی مثبت‌نگر ایرانی- اسلامی بر بهزیستی روان‌شناختی و پریشانی روان‌شناختی دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم انجام گرفت. پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس آزمون با گروه گواه و مرحله پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم شهر اصفهان در سال تحصیلی ...  بیشتر

بررسی ارتباط شخصیت پویا و معنویت فردی و سازمانی با تعلق شغلی: نقش میانجی معنای کار

ایمان حکیمی

دوره 28، شماره 1 ، تیر 1400، صفحه 69-90

https://doi.org/10.22055/psy.2021.32796.2502

چکیده
  انسان‌ها به واسطه کار معنای وجودی خویش را می‌یابند و از این جهت کار می‌تواند بنیان و کانون زندگی بشر قلمداد شود. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی این موضوع بود که چگونه شخصیت پویا و معنویت فردی و سازمانی پرستاران می‌تواند سبب بهبود ادراک معناداری کار و تعلق شغلی حاصل از آن شود. طرح این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری ...  بیشتر

اثر بخشی درمان شناختی رفتاری واحدپردازه‌ای بر سوگیری تعبیر چهره و ترس از ارزیابی منفی در دانشجویان دارای خصیصه پارانوئید

محسن دوستکام؛ سپیده پورحیدری؛ فائزه کریمی صدر؛ سید ابوالفضل حسینی

دوره 28، شماره 1 ، تیر 1400، صفحه 91-110

https://doi.org/10.22055/psy.2021.31715.2448

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری واحد پردازه ای بر سوگیری تعبیر چهره و ترس از ارزیابی ‏منفی در دانشجویان دارای خصیصه پارانوئید انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با روش پیش آزمون- پس آزمون با گروه ‏کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی شهر کاشمر در سال ‏‏1398 ...  بیشتر

رابطه فعالیت گرایی هیپومانیا، ضعف روحیه و هیجانات منفی مختل‌کننده مبتنی بر فرم بازسازی‌شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه‌سوتا-2 (MMPI-2RF) در اضطراب، افسردگی و انگیزش جنسی مبتلایان به اختلالات عملکرد جنسی

قاسم آهی؛ یوسف ارفع رحیمیان

دوره 28، شماره 1 ، تیر 1400، صفحه 111-132

https://doi.org/10.22055/psy.2021.33577.2548

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه فعالیت گرایی هیپومانیا، ضعف روحیه و هیجانات منفی مختل‌کننده مبتنی بر فرم بازسازی‌شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه‌سوتا-2 در اضطراب، افسردگی و انگیزش جنسی مبتلایان به اختلالات جنسی انجام شد. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه آماری آن را کلیه افراد مبتلا به اختلال جنسی که برای درمان مشکلات ...  بیشتر

پیش بینی طرحواره ناسازگار خود انضباطی ناکافی بر اساس انگیزه پیشرفت، معنای زندگی و دشواری تنظیم هیجانی در دانشجویان

سمیرا گایینی؛ شهرزاد سراوانی؛ مجید ضرغام حاجبی

دوره 28، شماره 1 ، تیر 1400، صفحه 133-152

https://doi.org/10.22055/psy.2021.33503.2547

چکیده
  هدف این پژوهش، پیش بینی طرحواره ناسازگار خودانضباطی ناکافی بر اساس انگیزه پیشرفت، معنای زندگی و دشواری تنظیم هیجانی در دانشجویان بود. روش پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم بود که نمونه ای متشکل از 368 نفر از آن ها به روش خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های ...  بیشتر

طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیامدهای فرسودگی شغلی

بلقیس بیت‌مشعل؛ نسرین ارشدی؛ علیرضا حیدری؛ پرویز عسکری

دوره 28، شماره 1 ، تیر 1400، صفحه 153-176

https://doi.org/10.22055/psy.2021.32786.2501

چکیده
  هدف پژوهش حاضر طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیامدهای فرسودگی شغلی (سلامت عمومی، رضایت از زندگی، انگیزش شغلی، قصد ترک شغل و عملکرد شغلی) بود. روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی است. نمونه این پژوهش شامل 225 نفر از کارکنان شرکت نفت و گاز کارون بودند که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. پرسشنامه‌های فرسودگی شغلی مسلچ (1982)، ...  بیشتر

رابطه علّی هوش فرهنگی و سرزندگی تحصیلی با یادگیری خودراهبر از طریق میانجیگری اهمال کاری تحصیلی

زهرا حسین پناه؛ کبری کاظمیان مقدم

دوره 28، شماره 1 ، تیر 1400، صفحه 177-196

https://doi.org/10.22055/psy.2021.33118.2527

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، آزمون الگوی رابطه علّی هوش فرهنگی و سرزندگی تحصیلی با یادگیری خود راهبر از طریق میانجیگری اهمال کاری تحصیلی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول بودند که از بین آنها به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ...  بیشتر

طراحی و تدوین الگوی تقویت روحیه و فرهنگ کارآفرینی در دانش‌آموزان دوره اول و دوم متوسطه

موسی جاودان

دوره 28، شماره 1 ، تیر 1400، صفحه 197-214

https://doi.org/10.22055/psy.2021.31025.2409

چکیده
  هدف این پژوهش طراحی و تدوین الگوی تقویت روحیه و فرهنگ کارآفرینی در دانش‌آموزان دوره اول و دوم متوسطه بود. به این منظور تعداد 424 نفر (223 پسر و 201 دختر) از دانش آموزان دوره اول و دوم که در سال تحصیلی 97-1396 در یکی از مدارس متوسطه شهر بندرعباس مشغول به تحصیل بودند، به روش نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. روش پژوهش حاضر، همبستگی و از نوع ...  بیشتر

رابطه شخصیت پیش نگر و بهزیستی روانشناختی با میانجیگری تعالی یابی شغلی

رضا سپهوند؛ محسن عارف نژاد؛ فریبرز فتحی چگنی؛ مهدیه سپهوند

دوره 28، شماره 1 ، تیر 1400، صفحه 215-240

https://doi.org/10.22055/psy.2020.32986.2518

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی رابطه شخصیت پیش نگر و بهزیستی روانشناختی با میانجیگری تعالی یابی شغلی در پرستاران بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد بود. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نوع تحقیق، رابطه ای و از نوع مدلسازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش تعداد 456 نفر از پرستاران بیمارستان شهید رحیمی شهر خرم آباد بودند، که بر اساس جدول مورگان ...  بیشتر

مشارکت پدر: نقش سازگاری زوجی، کیفیت رابطه مادر – نوجوان و سطح تحصیلات پدر

داود حاج خدادادی؛ عذرا اعتمادی؛ محمد رضا عابدی؛ رضوان السادات جزایری

دوره 28، شماره 1 ، تیر 1400، صفحه 241-262

https://doi.org/10.22055/psy.2021.34162.2568

چکیده
  یکی از دغدغه‌های خانواده‌های دارای فرزند نوجوان، مشارکت پدر در فرزندپروری است. به همین دلیل شناسایی عوامل تأثیرگذار بر آن دارای اهمیت است. این پژوهش با هدف پیش‌بینی مشارکت پدر از طریق سازگاری زوجی، کیفیت رابطه مادر- نوجوان و سطح تحصیلات پدر انجام شد. روش پژوهش، همبستگی از نوع تحلیل مسیر بود. جامعۀ این پژوهش شامل کلیه خانواده‌های ...  بیشتر