دست‌آوردهای روان‌شناختی 

دست‌آوردهای روان‌شناختی یک دوفصلنامه با دسترسی آزاد است که به صورت چاپی و الکترونیکی توسط دانشگاه شهید چمران اهواز منتشر می‌شود. این نشریه از مقالات علمی با کیفیت بالا از سوی نویسندگان سراسر جهان استقبال می‌نماید. تمامی مقالات به روش داوری دو سر کور بررسی می‌شوند.  این نشریه با استفاده از نرم‌افزار تشخیص سرقت ادبی (ایرانداک) در روند بررسی خود برای تشخیص اصالت مقالات ارسالی بهره می‌گیرد.

نام نشریه: دست‌آورد‌های روان‌شناختی

ناشر: دنشگاه شهید چمران اهواز

مدیر مسئول: دکتر غلامحسین مکتبی

سردبیر: دکتر سودابه بساک نژاد

کارشناس اجرایی: نسرین بهلول

ویراستار فنی: دکتر نوری کعب عمیر

آدرس: ایران، خوزستان، اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، صندوق پستی، 139-613557

تلفن: 09-986133226600+ داخلی 4610

نمابر: 986133226412+

ایمیل: psychj@scu.ac.ir

وب سایت: //http://psychac.scu.ac.ir

شناسه دیجیتال: P/10.22055/PSY

زمان داوری: 1تا 2  ماه

دوره انتشار: دوفصلنامه

نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی

سیاست داوری: داوری دوسوکور

زبان: فارسی

چکیده آنلاین: فارسی- انگلیسی

هزینه پذیرش نهایی: 6000000 ریال

شاپا چاپی: 6144-2228

شاپا آنلاین: 6649-2588

سیاست دسترسی ازاد: نشریه دست‌آورد‌های روان‌شناختی از سال 1397  تحت شرایط و معیارهای مجوز Creative Commons Attribution License 4.0 International (CC-BY  4.0)  منتشر می شود و دارندگان مجوز فقط در صورت استناد به مقاله منتشر شده اصلی می توانند آثار را کپی، توزیع، نمایش و ایجاد کنند.

قوانین کپی رایت: تحت مجوز دسترسی ازاد نویسندگان مالکیت حق چاپ  را برای محتوای خود حفظ می کنند اما به هر کسی اجازه می دهند محتوای مقاله را بارگیری،  استفاده مجدد،  چاپ مجدد و کپی کند به شرط ان که نویسندگان اصلی و منبع به درستی ذکر شوند.

 

     

توجه:

 بدین وسیله به اطلاع کلیه نویسندگان محترم مقالات می‌رساند طبق مجوز دریافت شده از کمیسیون نشریات علمی کشور، نویسندگان مقالات پذیرش شده ملزم هستند پس از  پذیرش مقاله و آماده سازی مقالات برای چاپ مبلغ 6000000 ریال  پرداخت نمایند. از نویسندگان خارجی هزینه ای جهت چاپ دریافت نمی شود.