اعضای هیات تحریریه


عباس ابوالقاسمی استاد، گروه روان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

روان شناس عمومی

اعضای هیات تحریریه


شعله امیری استاد، گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

روان شناس

اعضای هیات تحریریه


سودابه بساک نژاد استاد، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

روان شناسی بالینی

اعضای هیات تحریریه


چنگیز رحیمی استاد گروه روان‌شناسی بالینی، دانشگاه شیراز

روان شناس بالینی

اعضای هیات تحریریه


سیدعبدالوهاب سماوی عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان

روان شناسی تربیتی

  • samavihormozgan.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


حسین شکرکن استاد دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

روان شناسی صنعتی و سازمانی

اعضای هیات تحریریه


منیجه شهنی ییلاق استاد گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

روان شناسی تربیتی

اعضای هیات تحریریه


مجید محمودعلیلو استاد گروه روان شناسی دانشکده عوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه تبریز

روان شناسی بالینی

اعضای هیات تحریریه


مهناز مهرابی زاده هنرمند عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

روان شناسی بالینی

اعضای هیات تحریریه


عبدالکاظم نیسی استاد گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

روان شناسی صنعتی و سازمانی

  • kazem23yahoo.com
  • 06133330011-4634

اعضای هیات تحریریه


حبیب هادیانفر گروه روان شناسی بالینی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

روان شناسی بالینی

  • hadianfdshirazu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


سیداسماعیل هاشمی استاد گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

روانشناسی صنعتی و سازمانی

اعضای هیات تحریریه


ابوالقاسم یعقوبی استاد گروه روان شناسی، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی ، دانشگاه بوعلی سینا، همدان ، ایران

روان شناسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


صفا بولوت استاد گروه روان شناسی مشاوره و راهنمایی، دانشگاه ابن خلدون، استانبول، ترکیه

روان شناسی، مشاوره و راهنمایی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


اسماء العطیه استاد گروه علوم روان شناسی، دانشگاه قطر، دوحه، قطر

روان شناسی