همکاران دفتر نشریه

مدیر مسئول

غلامحسین مکتبی

روانشناسی تربیتی دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

ghmaktabi@gmail.com
06133226600-4646
0000-0002-0121-3775

سردبیر

سودابه بساک نژاد

روانشناس بالینی استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید جمران اهواز

soodabeh-bassak@yahoo.com
0000-0002-7850-6525

مشاور آماری

سیداسماعیل هاشمی

روانشناسی صنعتی و سازمانی استاد گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

esmaeil2140@yahoo.com
0000-0002-7786-3838

کارشناس نشریه

نسرین بهلول

کارشناس مسئول مجلات، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

nasrinbohlol@yahoo.com
061-33226412

مدیر اجرایی

فاطمه بهلول

مدیریت اطلاعات دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

f.bohlool1364@yahoo.com
09383928060
0000-0003-2202-1008

ویراستار ادبی

نوری کعب عمیر

روانشناسی صنعتی و سازمانی دکتری روانشناسی و پژوهشگر پسا دکتری دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

noori.kaabomeir@yahoo.com
06133226412