مدیر مسئول


غلامحسین مکتبی دانشیار گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

روان شناسی تربیتی

سردبیر


مرتضی امیدیان استاد گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید جمران اهواز

روان شناسی تربیتی

مشاور آماری


سیداسماعیل هاشمی استاد گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

روان شناسی صنعتی و سازمانی

کارشناس نشریه


نسرین بهلول کارشناس مسئول مجلات، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

  • nasrinbohlol@yahoo.com
  • 061-33226412