دستاوردهای روانشناختی یک نشریه با بازبینی دوسرکور است و تمام مقالاتی که به این نشریه ارسال می‌شوند، در جلسه هیات تحریریه طرح و در صورت این‌که از نظر علمی مناسب تشخیص داده شوند، حداقل برای 3 داور ارسال می‌گردد. اگر 2 داور دست نوشته را تایید کردند آن را برای نویسنده ( نویسندگان) ارسال می کنند تا دست نوشته اولیه را اصلاح کند. زمان بازبینی اغلب بسته به زمینه موضوع مقاله متفاوت است. مقالاتی که به نشریه دستاوردهای روان شناختی ارسال می‌شوند نباید همزمان در نشریات دیگری مورد بررسی قرار گیرند و یا بخشی از آن‌ها نباید قبلاً منتشر شده باشد.