اخبار و اعلانات

فراخوان انتشار مقاله به زبان انگلیسی

نظر به  تهیه و انتشار ویژه نامه به زبان انگلیسی برای سال 1401، از کلیه پژوهشگران، اساتید و دانشجویان در حوزه روانشناسی دعوت می شود تا مقالات خود را به زبان انگلیسی مطابق فرمت در سایت به این نشریه ارسال نمایند. ضروری است تا نویسندگان  قبل از ثبت و ارسال مقاله در سایت نشریه این صفحه را مطالعه و بر اساس آن اقدام نمایند.

مطالعه بیشتر

انتشار شماره 1 مربوط به بهار و تابستان 1401 (دوره 29- شماره 1)

بازدیدکنندگان گرامی احتراما به استحضار می رساند شماره بهار و تابستان 1401 (دوره 29- شماره 1) جهت دسترسی در سامانه بارگذاری شد.

مطالعه بیشتر

افزایش هزینه چاپ مقالات

هزینه نهایی چاپ مقاله 4 میلیون ریال می باشد که از نویسندگان ایرانی دریافت و از نویسندگان خارجی این هزینه دریافت نمی شود.

مطالعه بیشتر