افزایش هزینه چاپ مقالات
هزینه نهایی چاپ مقاله برای سال 1402 مبلغ 6 میلیون ریال می باشد که از نویسندگان ایرانی دریافت و از نویسندگان خارجی این هزینه دریافت نمی شود.

مطالعه بیشتر

انتشار ویژه نامه انگلیسی (دوره 29)
بازدیدکنندگان عزیز به اطلاع می رساند ویژه نامه انگلیسی (دوره 29، آبان 1401) جهت دسترسی در سامانه بارگذاری شد.

مطالعه بیشتر

انتشار شماره 2، مربوط به پاییز و زمستان 1401 (دوره 29)
بازدیدکنندگان گرامی احتراما به استحضار می رساند شماره پاییز و زمستان 1401 (دوره 29- شماره 2، پیاپی 28) جهت دسترسی در سامانه بارگذاری شد.

مطالعه بیشتر

فراخوان انتشار مقاله به زبان انگلیسی
نظر به  تهیه و انتشار ویژه نامه به زبان انگلیسی برای سال 1401، از کلیه پژوهشگران، اساتید و دانشجویان در حوزه روانشناسی دعوت می شود تا مقالات خود را به زبان انگلیسی مطابق فرمت در سایت به این نشریه ارسال نمایند. ضروری است تا نویسندگان  قبل از ثبت و ارسال مقاله در سایت نشریه این صفحه را مطالعه و بر اساس آن اقدام نمایند.

مطالعه بیشتر