راه اندازی سامانه مشابه یاب سمیم نور

مقالات ارسالی به مجله دست آوردهای روانشناختی با استفاده از "نرم افزار مشابه یاب سمیم نور برای بررسی اصالت مقاله های  بررسی خواهد شد.

http://www.inoor.ir