افزایش هزینه چاپ مقالات

بدین وسیله به اطلاع کلیه نویسندگان محترم مقالات می‌رساند

 

 براساس مصوبه شورای نشریات دانشگاه از تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱ هزینه های بررسی مقالات ارسالی به مجله به شرح زیر تغییر می یابد: 

۱- هزینه داوری مقاله: مبلغ 1000000 ریال 

۲- هزینه تصویب نهایی و پذیرش مقاله  3000000 ریال