افزایش هزینه چاپ مقالات

هزینه نهایی چاپ مقاله 4 میلیون ریال می باشد که از نویسندگان ایرانی دریافت و از نویسندگان خارجی این هزینه دریافت نمی شود.