ارسال مقاله مطابق با فرمت

نویسندگان محترم توجه داشته باشند که جداول و نمودارها را در متن مقاله اصلی در قالب یک فایل ارسال کنند. همچنین توصیه می شود قبل از ارسال مقاله، آن را بر اساس راهنمای مجله و همچنین آخرین نسخه نمایه شده در سامانه تنظیم کنند.