تغییر در فرمت مقالات دریافتی

با سلام

با توجه به اینکه مجله دست آوردهای روان شناختی در صدد آماده سازی مقالات در شرایط اسکپوس می باشد، لازم است نویسندگان محترم تغییرات جدید را در تهیه و ارسال مقاله لحاظ نمایند

1.  چکیده انگلیسی مبسوط (400 کلمه یا حداقل یک صفحه) که توسط یک ویراستاری انگلیسی تایید شده باشد.  محتوی متد(Mehode)  شامل: ( Reseach Design, Population, sample & sampling, instruments, kind of intervention) باشد.

2.  منابع فارسی می بایست به انگلیسی نوشته شود.

مثال:

Omidian, M., Ahmadi, Sh., & Asadi, S. (2018). The role of creativity, mindfulness and academic performance on well-being: with mediating role of psychological problems, Journal of Psychological Achievements (Journal of Education & Psychology(, 24 (2), 101-116.

3.  پانویس های در خود متن به انگلیسی ذکر شود.

- اسامی خارجی در متن مقاله، به انگلیسی و به همراه سال میلادی آن در داخل پرانتز نوشته شود. مثال: (نیلسن، 2011، ص 1) به (Nielsen, 2011, 1)) تبدیل شود

- به جای اسامی فارسی و سال شمسی در متن مقاله، معادل انگلیسی و سال میلادی آن در داخل پرانتز نوشته شود. مثال: (شکرکن، 1391، ص 23) به (Shokrkon, 2013, 23) تیدیل شود.

4- جدولها به صورت انگلیسی تایپ شوند