راهنمای تهیه مقاله

 بدین وسیله به اطلاع کلیه نویسندگان محترم مقالات می‌رساند

براساس مصوبه شورای نشریات دانشگاه از تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱ هزینه های بررسی مقالات ارسالی به مجله به شرح زیر تغییر می یابد: 

۱- هزینه داوری مقاله: مبلغ 1000000 ریال 

۲- هزینه تصویب نهایی و پذیرش مقاله  3000000 ریال

این مبلغ فقط از نویسندگان ایرانی دریافت می شود و نویسندگان خارجی ملزم به پرداخت هزینه نمی‌باشند.

نویسندگان پس از اعلام مجله می توانند جهت واریز وجه اقدام نمایند.

 

هیئت تحریریه از تمام نویسندگانی که برای این مجله مقاله ارسال می‌دارند تقاضا دارد نکات زیر را رعایت کنند:

 

1-  مقاله بدون ذکر نام نویسنده یا نویسندگان و یا هر نوع نشانی از آنان در فایل جداگانه ارسال شود.

2-  کل مقاله (اعم از جداول و نمودارها) در یک فایل ارسال شود

3-  نام فایل به انگلیسی تایپ شود.

4-  نام فایل نباید اسم نویسنده (یا هر نشانی از وی) باشد.

5-  مقاله حداکثر 15 صفحهA4  (با فهرست منابع) باشد.

6-  نوع مقاله (پژوهشی، ...) در ابتدای مقاله ذکر شود.

6-  مقاله دارای چکیده‌های فارسی (150 تا 200 کلمه) و انگلیسی (در حدود بین 500 تا 700 کلمه) باشد.

7-  کلید واژگان به دو صورت فارسی و انگلیسی در پائین چکیده‌ها آورده شوند (3 تا 6 کلمه).

8-  مقاله باید شامل 4 قسمت اصلی باشد:

الف) مقدمه: شامل بیان مسأله، مبانی نظری و پیشینه پژوهش، هدف‌ها، پرسش‌ها یا فرضیه‌های پژوهش (در صورت لزوم).

ب) روش پژوهش: شامل طرح، همراه با جداول و نمودارهای ضروری مطابق با ضوابط APA، جامعه آماری و نمونه، روش نمونه‌گیری، ابزارها و روایی و پایایی آنها.

ج) یافته‌ها: نتایج پژوهش.

د) بحث و نتیجه‌گیری: ترکیب و پیوند یافته‌های پژوهش با پیشینه پژوهشی و توضیح علل احتمالی تناقض‌ها، بیان محدودیت‌ها و پیشنهادها.

9-  منابع فارسی و انگلیسی جدید باشند، به ترتیب حروف الفبا نوشته شوند و مطابق اصول نگارش APA تنظیم شوند. هم‌چنین ارجاع در متن نیز باید مطابق اصول نگارش APA باشد. تذکر:  منابع فارسی می‌بایست به انگلیسی نوشته شود.

10-  مقاله با استفاده از نرم افزار Word 2007 با فونت B lotus 12، حاشیه (از بالا 5.8 از پایین 5.4 راست و چپ 4.5) و فاصله بین خطوط Single تحریر گردد.

11-  معادل‌های خارجی اصطلاحات و مفاهیم علمی و غیر رایج و اسم‌های انگلیسی (بار اول که در مقاله به آنها اشاره می‌شود) به صورت پانوشت در همان صفحه ارائه شوند.

12-  تمامی منابع اعم از فارسی و انگلیسی در خود متن و به انگلیسی ذکر شود.

- اسامی خارجی در متن مقاله، به انگلیسی و به همراه سال میلادی آن در داخل پرانتز نوشته شود. مثال: (نیلسن، 2011) به (Nielsen, 2011)) تبدیل شود

- به جای اسامی فارسی و سال شمسی در متن مقاله، معادل انگلیسی و سال میلادی آن در داخل پرانتز نوشته شود. مثال: (شکرکن، 2013) به (Shokrkon, 2013) تیدیل شود.

13-  تمامی منابع در پایان مقاله انگلیسی و به صورت زیر نوشته شوند:

-  کتاب فارسی (تألیف)نام خانوادگی و نام نویسنده، تاریخ انتشار. عنوان کتاب، محل انتشار، ناشر. مثال:

Delavar, A. (1987). Statistical methods in psychology and educational sciences. Tehran, Payame Noor University Press. [Persian]

 -  کتاب فارسی (ترجمه): نام خانوادگی و نام نویسنده، تاریخ انتشار نسخه اصلی. عنوان کتاب. کلمه ترجمه و نام و نام خانوادگی مترجم سال انتشار ترجمه. محل انتشار، ناشر. مثال:

Aronson, Elliott (1999). Social Psychology. Translated by Hossein Shokrakan (2005). Tehran, Roshd Publications. [Persian]

 -  پایان نامه: نام خانوادگی و نام نویسنده. سال. عنوان، پایان نامه کارشناسی ارشد یا دکتری به اضافه عنوان رشته، نام دانشکده، نام دانشگاه.

Khojasteh Mehr, R. (2005). Personality characteristics, social skills, attachment styles and demographic variables as predictors of success or failure of marital relationship in normal couples and couples suing for divorce in Ahvaz City (Ph.D. thesis). Shahid Chamran University. [Persian]

 -  کتاب انگلیسی: نام خانوادگی ونام نویسنده، تاریخ انتشار. عنوان کتاب، محل انتشار، ناشر. مثال:

Bowlby, J. (1988). A secure base: Clinical applications of attachment theory. London, Rutledge.

 -  مقاله انگلیسی و فارسی: نام خانوادگی و نام نویسنده، تاریخ انتشار، عنوان مقاله، نام مجله (حروف اول کلمه‌های اصلی عنوان مجله انگلیسی بزرگ نوشته شوند)، دوره (یا جلد)، شماره، صفحه. مثال:

Afzali, A., Poorjamshidi, M., & Momeni rad, A. (2019). Investigating the Role of Couples Personality Characteristics in Diagnostic Analysis of the Likelihood of Divorce. Journal of Psychological Achievements26(1), 191-210. [Persian]

 Hurtz, G. M., & Donovan, J. J. (2000). Personality and job performance. Journal of Applied Psychology, 85, 869-879.

-  مقاله الکترونیکی: نام خانوادگی و نام نویسنده، تاریخ انتشار، عنوان مقاله، نام مجله، دوره (یا جلد)، شماره، صفحه، آدرس وب سایت، تاریخ جستجو و استفاده از مقاله در اینترنت در پرانتز. مثال:

Fullan, M. (1991). A review of the literature on dissemination and knowledge utilization. Elementary School Journal,96 (1), 123-150. Retrieved from: http://www.ncddr.org/du/products/review/review7. html. (10/3/2008).

-  در منابع فارسی که تبدیل به انگلیسی می شود قید کلمه [Persian] در انتهای آن منبع لازم است.

 

ملاحظات:

1. مقاله همزمان برای مجله دیگر ارسال نشده یا در جای دیگر چاپ نشده باشد.

2. مسئولیت مطالب ارائه شده در هر مقاله بر عهده نویسنده (نویسندگان) آن است.

3. مجله در پذیرش و یا رد مقاله آزاد است.

4. مجله در ویرایش و تغییرات ضروری مطالب مقاله آزاد است.

نویسندگان گرامی برای سهولت  فایل قالب مقاله در زیر قرار دارد با کپی کردن کار خود طبق توضیحات می توانید مقاله را مطابق فرمت مجله تنظیم و ارسال نمایید. توجه: چنانچه مطابق فرمت نباشد مقاله بررسی نخواهد شد.

فایل نمونه

 برای ارسال مقاله در این نشریه ارسال فرم تعهدنامه و نتیجه همانندجو الزامی می باشد.

 

  فرم تعهدنامه

فرم تعارض منابع

 

 لینک همانند جو

https://tik.irandoc.ac.ir/

 

 

 فایل شیوه منبع نویسی مبتنی برAPA نسخه 7

http://umz.ac.ir/uploads/apa-thesis.pdf

ر ویراستیار(ویژه اصلاح متن)

http://s6.picofile.com/file/8212859568/mag.zip.html

 

6518ddefb22d861