از تمام نویسندگان درخواست می شود تا برای نوشتن متن اصلی مقاله به نکات زیر توجه کنند:

 1- مقاله  بدون ذکر نام نویسنده یا نویسندگان و یا هر نوع نشانی از آنان در فایل جداگانه ارسال شود.

2- کل مقاله (اعم از جداول و نمودارها) در یک فایل ارسال شود.

3- مقاله در صفحه A4 تنظیم شود.

4- نوع مقاله در ابتدای مقاله ذکر شود.

5- عنوان مقاله به فارسی و انگلیسی به طور کامل نوشته شود

6- مقاله دارای چکیده‌های فارسی (150 تا 200 کلمه) و انگلیسی ( 400 تا 600کلمه) باشد.

7- کلید واژگان به دو صورت فارسی و انگلیسی در پائین چکیده‌ها  بر اساس حروف الفبا آورده شوند (3 تا 6 کلمه).

8-  مقاله باید شامل 4 قسمت اصلی باشد:

- مقدمه: شامل بیان مسأله و پیشینه پژوهش

- روش پژوهش: شامل طرح پژوهش، جامعه آماری و نمونه و روش نمونه‌گیری، ابزارها و روایی و پایایی آن ها.

- یافته‌ها: نتایج پژوهش.

- بحث و نتیجه‌گیری: ترکیب یافته‌های پژوهش با پیشینه پژوهشی و توضیح علل احتمالی تناقض‌ها، بیان محدودیت‌ها و پیشنهادها.

9-  منابع فارسی و انگلیسی جدید باشند، به ترتیب حروف الفبا نوشته شوند و مطابق اصول نگارش APA تنظیم شوند. منابع فارسی باید به انگلیسی نوشته شوند.

10-  مقاله با استفاده از نرم افزار Word 2007 با فونت B lotus 12، حاشیه (از بالا 5.8 از پایین 5.4 راست و چپ 4.5) و فاصله بین خطوط Single تنظیم گردد.

11-  معادل‌های خارجی اصطلاحات و مفاهیم علمی و غیر رایج و اسم‌های انگلیسی در متن به انگلیسی نوشته شوند.

12-  برای کسب اطلاعات بیشتر درباره شیوه منبع نویسی اینجا کلیک کنید.

 ملاحظات:

  1. مقاله همزمان برای مجله دیگر ارسال نشده یا در جای دیگر چاپ نشده باشد.
  2. مسئولیت مطالب ارائه شده در هر مقاله بر عهده نویسنده (نویسندگان) آن است.
  3. مجله در پذیرش و یا رد مقاله آزاد است.
  4. مجله در ویرایش و تغییرات ضروری مطالب مقاله آزاد است.

نویسندگان  می توانند کار خود را مطابق فرمت مجله تنظیم و ارسال نمایید. توجه: چنانچه مطابق فرمت نباشد مقاله بررسی نخواهد شد.

فایل اصل مقاله (بدون نام نویسندگان)

 فرم مشخصات نویسندگان

فرم تعهدنامه

فرم تألیف و افشای تعارض منافع

4 آیتم ضروری

 لینک همانند جو

https://tik.irandoc.ac.ir/

 فایل شیوه منبع نویسی مبتنی بر APA نسخه 7

http://umz.ac.ir/uploads/apa-thesis.pdf

 ویراستیار(ویژه اصلاح متن)

http://s6.picofile.com/file/8212859568/mag.zip.html