نویسندگان لازم است ابتدا راهنمای ثبت نام در سایت همانندجو را مطالعه نمایند (اینجا را کلیک کنید). برای ورود به سامانه به نشانی https://tik.irandoc.ac.ir مراجعه  و در مرحله "ارسال به"  در قسمت وابستگی سازمانی، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، نام نشریه دست آوردهای روان شناختی، رایانه سردبیر"psychj@scu.ac.ir"  و  برای شناسه نشریه کد  UZKQDR وارد نمایید. درصد قابل قبول برای همانندجویی  کمتر از  30  درصد است. پس از اخذ گزارش، آن را با مقاله در سایت مجله بارگزاری نمایید. ارسال گزارش نتیجه همانندجویی الزامی است.