برای ارسال مقاله به زبان انگلیسی  لازم است نویسنده مسئول قبل از ارسال مقاله به مجله ابتدا مقاله خود را به مرکز زبان دانشگاه شهید چمران اهواز به آدرس ایمیل زیر

Markaz1400@outlook.com

ارسال؛ و پس از ترجمه یا ویرایش انگلیسی، همراه با گواهی مرکز زبان دانشگاه شهید چمران اهواز آن را در سامانه نشریه مطابق با فرمت مجله در سامانه بارگذاری نماید.