برای ارسال مقاله به زبان انگلیسی  لازم است نویسنده مسئول قبل از ارسال مقاله به مجله ابتدا مقاله خود را به مرکز رادان انگلیش ادیت به آدرس ایمیل زیر

englishedit.ir@gmail.com

ارسال؛ و پس از ترجمه یا ویرایش انگلیسی، همراه با گواهی مرکز رادان انگلیش ادیت آن را در سامانه نشریه مطابق با فرمت مجله در سامانه بارگذاری نماید.

 

فایل فرمت ویژه نامه انگلیسی