بررسی‌ رابطه‌ ساده‌ و چندگانه‌ استرسورهای‌ دانشجویی‌ با عملکرد تحصیلی‌ در دانشجویان‌ با توجه‌ به‌ نگرشهای‌ مذهبی‌

عباس‌ ابوالقاسمی

دوره 11، شماره 1 ، تیر 1383، ، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22055/psy.2004.16361

چکیده
     هدف‌ از پژوهش‌ حاضر بررسی‌ رابطه‌ ساده‌ و چندگانه‌ استرسورهای‌ دانشجویی‌ (استرسورهای‌ مربوط‌ به‌ شرایط‌ تحصیلی‌، محیط‌ آموزشی‌، فارغ‌ التحصیلی‌ و محیط‌ خوابگاه‌) و عملکرد تحصیلی‌ در دانشجویان‌ دارای‌ نگرشهای‌ مذهبی‌ بالا، متوسط‌ و پایین‌ می‌باشد. نمونه‌ پژوهش‌ شامل‌ 511 نفر (235 پسر و 276 دختر) از دانشجویان‌ ...  بیشتر

بررسی‌ میزان‌ همه‌گیرشناسی‌ اضطراب‌ امتحان‌ و رابطه خود-کارآمدی‌ و جایگاه‌ مهار با آن‌ با توجه‌ به‌ متغیر هوش‌

مهناز مهرابی‌زاده‌ هنرمند؛ عباس‌ ابوالقاسمی؛ بهمن‌ نجاریان؛ حسین‌ شکرکن

دوره 7، شماره 1 ، تیر 1379، ، صفحه 55-72

https://doi.org/10.22055/psy.1999.16449

چکیده
     هدف‌ از پژوهش‌ حاضر بررسی‌ میزان‌ همه‌ گیرشناسی‌ اضطراب‌ امتحان‌ و رابطه آن‌ با خود کارآمدی‌ و جایگاه‌ مهار درونی‌ با توجه‌ به‌ کنترل‌ متغیر هوش‌ در دانش‌آموزان‌ پسر و دختر دبیرستان‌های‌ اهواز می‌باشد. نمونه مربوط‌ به‌ همه‌ گیرشناسی‌ 3109 دانش‌آموز پسر و دختر دبیرستان‌های‌ اهواز بود که‌ با روش‌ تصادفی‌ ...  بیشتر