دست آوردهای روان شناختی

 

نشانی پستی: خوزستان، اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دفتر نشریه

صندوق پستی: 139-61355

شماره تماس: 09-986133226600+  داخلی 4610

شماره نمابر: 986133226412+

وب سایت:  http://psychac.scu.ac.ir

نشانی پست الکترونیکی:  psychj@scu.ac.ir


کاراکترهای تصویر را از انتها به ابتدا وارد کنید.
CAPTCHA Image