تماس با ما

مجله دست آوردهای روانشناختی

نشانی پستی: اهواز، دانشگاه شهید چمران، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دفتر مجله  صندوق پستی: 139-61355

شماره تماس: 19-33330011- 061-  داخلی 4610

شماره فکس: 33331366-061

وب سایت:  http://psychac.scu.ac.ir

نشانی پست الکترونیکی:  psychj@scu.ac.ir


CAPTCHA Image