اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

عباس ابوالقاسمی

روانشناس عمومی استاد، گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

abolghasemi1344guilan.ac.ir
0000-0002-7378-9730

شعله امیری

روانشناس استاد، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

s.amiriedu.ui.ac.ir
0000-0002-9906-5802

چنگیز رحیمی

روانشناس بالینی استاد گروه روان‌شناسی بالینی، دانشگاه شیراز

eduautomation.shirazu.ac.ir/Sess/3326764840403
crahimihotmail.com
0000-0002-7180-364X

حسین شکرکن

روانشناسی صنعتی و سازمانی استاد دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

shokrkon-hyahoo.com
0000-0003-1775-3992

منیجه شهنی ییلاق

روانشناسی تربیتی استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

shehniyailaghmyahoo.com
06133330011-4639
0000-0002-4068-7738

مجید محمودعلیلو

روانشناسی بالینی استاد گروه روانشناسی دانشکده عوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز

alilou_647yahoo.com
0000-0003-4829-1495

مهناز مهرابی زاده هنرمند

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

m_mehrabizadehyahoo.com
0000-0001-6901-7861

عبدالکاظم نیسی

روانشناسی صنعتی و سازمانی استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

kazem23yahoo.com
06133330011-4634

سیداسماعیل هاشمی

روانشناسی صنعتی و سازمانی استاد گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

esmaeil2140yahoo.com
0000-0002-7786-3838

ابوالقاسم یعقوبی

روانشناسی استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی ، دانشگاه بوعلی سینا، همدان ، ایران

basu.ac.ir/~yaghoobi
yaghoobibasu.ac.ir
0000-0002-1949-6814

اعضای هیات تحریریه بین المللی

صفا بولوت

روانشناسی، مشاوره و راهنمایی استاد گروه روانشناسی مشاوره و راهنمایی، دانشگاه ابن خلدون، استانبول، ترکیه

akademik.ihu.edu.tr/profil/sefa-bulut/
sefa.bulutihu.edu.tr
+90 5357185787
0000-0002-2622-4390

اسماء العطیه

روانشناسی استاد گروه علوم روان شناسی، دانشگاه قطر، دوحه، قطر

aalattiyahqu.edu.qa
+97444035220
0000-0003-4430-2038