اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

غلامحسین مکتبی

روانشناسی تربیتی دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

ghmaktabigmail.com
06133330011-4646

سردبیر

مهناز مهرابی زاده هنرمند

روانشناسی بالینی استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

m_mehrabizadehyahoo.com
06133330011-4640

دبیر اجرایی

ایران داودی

روانشناسی بالینی استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

davirp38yahoo.com
06133330011-4637

مدیر اجرایی

عسکر آتش افروز

روانشناسی تربیتی استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

a.atashafrouzgmail.com
06133330011

کارشناس نشریه

نسرین بهلول

کارشناس مسئول مجلات، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

nasrinbohlolyahoo.com
061-33331366

اعضای هیات تحریریه

عباس ابوالقاسمی

روانشناس عمومی استاد، گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

abolghasemi1344guilan.ac.ir
0000-0002-7378-9730

مرتضی امیدیان

روانشناس دانشیار، گروه روانشناسی ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

morteza_omidscu.ac.ir

شعله امیری

روانشناس استاد، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

s.amiriedu.ui.ac.ir

پرویز آزاد فلاح

روانشناسی سلامت استاد گروه روانشناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

azadfa_pmodares.ac.ir

ناصر بهروزی

روانشناسی تربیتی دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

behroozynyahoo.com
06133330011-4636

محمدکریم خداپناهی

روانشناسی فیزیولوژیک استاد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

m-khodapanahisbu.ac.ir

فرهاد خرمائی

روانشناس دانشیار بخش روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز

khormaee_78yahoo.com

محمد خیر

روانشناسی تربیتی استاد گروه روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

m_khayyeryahoo.com

چنگیز رحیمی

روانشناس استاد تمام بخش روان‌شناسی بالینی دانشگاه شیراز

crahimihotmail.com

سیامک سامانی

روانشناس دانشیار، گروه روانشناسی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

samanisiamakgmail.com

حسین شکرکن

روانشناسی صنعتی و سازمانی استاد دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

shokrkon-hyahoo.com

منیجه شهنی ییلاق

روانشناسی تربیتی استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

shehniyailaghmyahoo.com
06133330011-4639

یوسفعلی عطاری

مشاوره استاد گروه مشاوره، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

dr.attariyahoo.com

غلامحسین مکتبی

روانشناسی تربیتی دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

ghmaktabigmail.com
06133330011-4646

اعضای هیات تحریریه بین المللی

سیدامین موسوی

روانشناسی تربیتی گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه ساسکچوان کانادا

amin.mousaviusask.ca

اعضای هیات تحریریه

مهناز مهرابی زاده هنرمند

روانشناسی بالینی استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

m_mehrabizadehyahoo.com
06133330011-4640

ابوالقاسم نوری

روانشناسی صنعتی و سازمانی استاد گروه روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

a.nouriedu.ui.ac.ir

عبدالکاظم نیسی

روانشناسی صنعتی و سازمانی استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

kazem23yahoo.com
06133330011-4634

سیداسماعیل هاشمی

روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

esmaeil2140yahoo.com