اعضای هیات تحریریه


عباس ابوالقاسمی استاد، گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

روانشناس عمومی

اعضای هیات تحریریه


شعله امیری استاد، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

روانشناس

اعضای هیات تحریریه


چنگیز رحیمی استاد گروه روان‌شناسی بالینی، دانشگاه شیراز

روانشناس بالینی

اعضای هیات تحریریه


حسین شکرکن استاد دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

روانشناسی صنعتی و سازمانی

اعضای هیات تحریریه


منیجه شهنی ییلاق استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

روانشناسی تربیتی

اعضای هیات تحریریه


مجید محمودعلیلو استاد گروه روانشناسی دانشکده عوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز

روانشناسی بالینی

اعضای هیات تحریریه


مهناز مهرابی زاده هنرمند عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

اعضای هیات تحریریه


عبدالکاظم نیسی استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

روانشناسی صنعتی و سازمانی

  • kazem23yahoo.com
  • 06133330011-4634

اعضای هیات تحریریه


سیداسماعیل هاشمی استاد گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

روانشناسی صنعتی و سازمانی

اعضای هیات تحریریه


ابوالقاسم یعقوبی استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی ، دانشگاه بوعلی سینا، همدان ، ایران

روانشناسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


صفا بولوت استاد گروه روانشناسی مشاوره و راهنمایی، دانشگاه ابن خلدون، استانبول، ترکیه

روانشناسی، مشاوره و راهنمایی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


اسماء العطیه استاد گروه علوم روان شناسی، دانشگاه قطر، دوحه، قطر

روانشناسی