نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روان‌شناسی، دانشیار دانشگاه هرمزگان، واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران.

2 کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران.

3 دانشجوی دکتری روان‌شناسی سلامت، واحد بین الملل کیش، کیش، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مدیریت خشم مبتنی بر رویکرد شناختی بر تکانشگری دانش‌آموزان پسر قلدر انجام گرفت. پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانش‌آموزان پسر قلدر دوره اول متوسطه شهر بندرعباس در سال تحصیلی 99-1398 بود. در این پژوهش تعداد 30 دانش‌آموز پسر قلدر با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه‌های آزمایش و گواه گمارده شدند (هر گروه 15 دانش‌آموز). گروه آزمایش مداخله آموزش مدیریت خشم مبتنی بر رویکرد شناختی (شکوهی یکتا و کاکابرایی، 1396) را طی یک ماه در 8 جلسه 75 دقیقه‌ای دریافت نمودند. در این بین در گروه آزمایش 2 نفر و در گروه گواه گواه نیز 3 نفر ریزش داشتند. پرسشنامه‌های مورد استفاده در این پژوهش شامل مقیاس قلدری ایلی‌نویز (IBS) و پرسشنامه تکانشگری بارت (BIS) بود. داده‌های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس آمیخته با استفاده از نرم‌افزار آماری 23SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که آموزش مدیریت خشم مبتنی بر رویکرد شناختی بر تکانشگری دانش‌آموزان پسر قلدر تأثیر معنادار دارد (001/0p<). بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان چنین نتیجه گرفت که آموزش مدیریت خشم مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری با تمرکز بر مهارتهای مدیریت خشم، راهکارهای عملی مدیریت خشم و خودآموزی شناختی می‌تواند به عنوان یک روش کارآمد جهت کاهش تکانشگری دانش‌آموزان پسر قلدر مورد استفاده گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Training Anger Management According to Cognitive Approach on the Impulsivity in Bully Male Students’

نویسندگان [English]

  • eghbal zarei 1
  • maryam mobbasser 2
  • shiringol karimpour 3

1 PhD in Psychology, Associate Professor, Hormozgan University, Bandar Abbas Branch, Bandar Abbas, Iran.

2 Ma of General Psychology, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran.

3 PhD Student in Health Psychology, Kish International Branch, Kish, Iran.

چکیده [English]

The present study was conducted to investigate the effectiveness of training anger management according to cognitive approach on the impulsivity in bully male students’. it was a quasi-experimental study with pretest, posttest, control group and two-month follow-up design. The statistical population included first high school bully male students in the city of Bandar Abbas in academic year 2-19-20. 30 bully male students were selected through purposive sampling method and they were randomly accommodated into experimental and control groups (each group of 15 students). The experimental group received eight seventy-five-minute intervention sessions of training anger management according to cognitive approach (Shokouhi Yekta, Kakabaraei, 2017) during a month. 2 students from the experimental group and 3 from the control group went out of the study. The applied questionnaires in this study included Illinois Bullying Scale (IBS), and Barratt Impulsivity scale (BIS). The data from the study were analyzed through Mixed ANOVA via SPSS23 software. the results showed that training anger management according to cognitive approach has significant effect on the impulsivity in bully male students’ (p<0.001). according to the findings of the present study it can be concluded that training anger management according to cognitive-behavioral approach can be applied as an efficient method to decrease impulsivity in bully male students’ through focusing on anger management skills, practical techniques of anger management and cognitive self-teaching.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Training anger management to cognitive approach
  • impulsivity
  • bully male students’