نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روان‌شناسی تربیتی، گروه روان‌شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 عضو هیات علمی، گروه روان‌شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

3 عضو هیات علمی، گروه روان‌شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

10.22055/psy.2022.40149.2802

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل پیش‌بینی اضطراب اجتماعی بر اساس کنترل روان‌شناختی والدین و حمایت اجتماعی همسالان با میانجی‌گری تحریف‌های شناختی در دانش‌آموزان دختر و پسر صورت پذیرفت. روش پژوهش، توصیفی- همبستگی و تحلیل مسیر بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمام دانش‌آموزان دختر و پسر دورة متوسطه اول و دوم شهر اهواز بود که در سال تحصیلی 1400- 1399 مشغول به تحصیل بودند. نمونه آماری شامل 373 نوجوان بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل مقیاس اضطراب اجتماعی (لاجرسا، 1998) (CAS)، پرسشنامه کنترل روان‌شناختی والدین (سوننز، وانستینکیست و لایتن، 2010) (PPCQ)، پرسشنامه تحریف‌های شناختی (حمامچی و اوزتورک، 2004) (CDQ) و پرسشنامه حمایت اجتماعی همسالان (پرسیدانو و هلر، 1983) (PSSQ) بود. تحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل مسیر صورت گرفت. نتایج نشان داد کنترل روان‌شناختی والدین، حمایت اجتماعی همسالان و تحریف‌های شناختی با اضطراب اجتماعی دارای رابطه معنادار است (01/0>p). همچنین کنترل روان‌شناختی والدین و حمایت اجتماعی همسالان بر تحریف‌های شناختی و اضطراب اجتماعی دارای اثر مستقیم معنادار است (01/0>p). علاوه بر این نتایج بوت استراپ و سوبل نشان داد که تحریف‌های شناختی در رابطه کنترل روان‌شناختی والدین، حمایت اجتماعی همسالان با اضطراب اجتماعی در دانش‌آموزان دختر و پسر دارای نقش میانجی‌گری معنادار است (01/0>p). در نهایت مدل از براز مناسب برخوردار بود. با توجه به نقش میانجی معنادار تحریف‌های شناختی لازم است که درمانگران بالینی با بکارگیری فنون شناختی، تحریف‌های شناختی دانش‌آموزان را کاهش دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Model of Predicting Social Anxiety According to Parental Psychological Control and Peer Social Support with the Mediation of Cognitive Distortions in Students

نویسندگان [English]

  • mozhgan fatemi 1
  • saeid bakhtiarpour 2
  • Reza Pasha 2
  • fariba hafezi 3

1 PhD Student in Educational Psychology, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

2 Faculty member, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

3 Faculty member, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

The present study was conducted to model of predicting social anxiety according to parental psychological control and peer social support with the mediation of cognitive distortions in male and female students. The research method was descriptive-correlational and way analysis. The statistical population of the present study included all first and second high school male and female students who were studying in academic year 2019-20. The statistical sample included 373 adolescents who were selected through clustered random sampling method. The applied questionnaires included Social Anxiety Scale (CAS) (LaGreca, 1998), Parental Psychological Control Questionnaire (PPCQ) (Soenens, Vansteenkiste, Luyten, 2010), Cognitive Distortions Questionnaire (CDQ) (Hamamci, Büyüköztürk, 2004), and Peer Social Support Questionnaire (PSSQ) (Procidano, Heller, 1983). The data analysis was conducted through way analysis. The results showed that parental psychological control, peer social support and cognitive distortions have significant relationship with social anxiety (p<0.01). Moreover, parental psychological control and peer social support have direct significant effect on the cognitive distortions and social anxiety (p<0.01). Furthermore, the results of Bootstrap and Sobel test showed that cognitive distortions have significant mediation role in the relationship of parental psychological control and peer social support with social anxiety in male and female students (p<0.01). Finally, the model had an appropriate goodness of fit. Taking the significant mediation role of cognitive distortions into account, it is necessary for the clinical therapists to decrease the students cognitive distortions through applying cognitive techniques. The present study was conducted to model of predicting social anxiety according to parental psychological control and peer social support with the mediation of cognitive distortions in male and female students. The research method was descriptive-correlational and way analysis. The statistical population of the present study included all first and second high school male and female students who were studying in academic year 2019-20. The statistical sample included 373 adolescents who were selected through clustered random sampling method. The applied questionnaires included Social Anxiety Scale (CAS) (LaGreca, 1998), Parental Psychological Control Questionnaire (PPCQ) (Soenens, Vansteenkiste, Luyten, 2010), Cognitive Distortions Questionnaire (CDQ) (Hamamci, Büyüköztürk, 2004), and Peer Social Support Questionnaire (PSSQ) (Procidano, Heller, 1983). The data analysis was conducted through way analysis. The results showed that parental psychological control, peer social support and cognitive distortions have significant relationship with social anxiety (p<0.01). Moreover, parental psychological control and peer social support have direct significant effect on the cognitive distortions and social anxiety (p<0.01). Furthermore, the results of Bootstrap and Sobel test showed that cognitive distortions have significant mediation role in the relationship of parental psychological control and peer social support with social anxiety in male and female students (p<0.01). Finally, the model had an appropriate goodness of fit. Taking the significant mediation role of cognitive distortions into account, it is necessary for the clinical therapists to decrease the students cognitive distortions through applying cognitive techniques.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social anxiety
  • parental psychological control
  • peer social support
  • cognitive distortions