نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی روان‌شناسی سلامت، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی.

2 دانشیار گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده روان‌شناسی وعلوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

3 استاد گروه روان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

10.22055/psy.2022.42169.2923

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ادراک خودکارآمدی و رفتارهای خودمراقبتی افراد مبتلا به بیماری عروق کرونری قلب انجام شد. پژوهش حاضر کمی از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری، شامل بیماران مبتلا به عروق کرونری قلب مراجعه کننده به مرکز قلب بیمارستان مدائن تهران در شش ماهه دوم سال 1400 بود. در این پژوهش تعداد 34 بیمار مبتلا به عروق کرونری قلب با روش نمونه‌گیری داوطلبانه و هدفمند انتخاب و با شیوه تصادفی در گروه‌های آزمایش و گواه جایدهی شدند (18 بیمار در گروه آزمایش و 16 بیمار در گروه گواه). بیماران در آزمایش مداخله درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را طی یک و نیم ماه در 10 جلسه 75 دقیقه‌ای دریافت نمودند. در این پژوهش از پرسشنامه خودکارآمدی (شرر و همکاران، 1982) (SEQ) و پرسشنامه خودمراقبتی (گالینا و همکاران، 2015) (SCQ) استفاده شد. نتایج نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودکارآمدی و رفتارهای خودمراقبتی افراد مبتلا به بیماری عروق کرونری قلب تأثیر معنادار دارد. بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان چنین نتیجه گرفت که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با بهره‌گیری از شش فرایند پذیرش روانی، گسلش شناختی، خود تحت عنوان زمینه، تعامل با زمان حال، ارزش های مشخص شده و رفتار متعهدانه می‌تواند به عنوان یک درمان کارآمد جهت بهبود ادراک خودکارآمدی و رفتارهای خودمراقبتی افراد مبتلا به بیماری عروق کرونری قلب مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effectivness Of Acceptance and Commitment Therapy On The Self-Efficacy Perceived And Self-Care Behaviors Of People With Coronary Heart Disease

نویسندگان [English]

  • maryam setayesh 1
  • mohammad hatami 2
  • hassan ahmadi 3

1 PhD student in health psychology, Emirates Branch, Islamic Azad University, Dubai, United Arab Emirates.

2 Associate Professor, Department of Clinical Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran.

3 Professor of Psychology Department, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Introduction
The global epidemic of corona virus has attracted widespread attention around the world. In this disease, most patients experience symptoms of fever and respiratory problems. Recently, several unusual manifestations such as gastrointestinal complications, heart accidents, kidney failure and neurological defects have been reported. Concerns about the impact of the virus' epidemic on people's mental health have led to psychological damage such as anxiety and depression. Corona virus causes a lot of stress and anxiety among patients and patients recovered from Corona Virus to its high physiological effect and also the wide pandemic power, because the patients of this disease are exposed to re-infection and also the persistent complications of the disease such as lung and respiratory problems are exposed to stress and There is a lot of anxiety that this process leads to a decrease in their anxiety tolerance. Therefore, the present study was conducted to investigate the effectivness of acceptance and commitment therapy on the self-efficacy perceived and self-care behaviors of people with coronary heart disease.
Method
The present study was quasi-experimental with pretest, posttest, control group and two-month follow-up period design. The statistical population of this study included patients with coronary heart disease referred to the heart center of Madain Hospital in Tehran in the second half of 2020. The statistical population included patients with coronary heart disease referred to the heart center of Madayen Hospital in Tehran in the second half of 2020. 34 Patient with coronary heart disease were selected through voluntarily and purposive sampling method and randomly accommodated into experimental and control groups (18 patients in the experimental group and 16 patients in the control group). The experimental group received ten seventy-five-minute sessions of acceptance and commitment therapy during One and a half months. The applied questionnaires in this study included self-efficacy questionnaire (Sherer et al, 1982) and Self-Care Questionnaire (Galiana et al, 2015). The data from the study were analyzed through repeated Mixed ANOVA via SPSS23 statistical software.
Results
The results showed that acceptance and commitment therapy has significant effect on the self-efficacy and self-care behaviors of the cardiac people with coronary heart disease. In addition, the results showed that the effect acceptance and commitment therapy was stable on the self-efficacy and self-care behaviors of the cardiac people with coronary heart disease with follow-up stage. Carefully in the descriptive findings, it was found that acceptance and commitment therapy incearce self-efficacy and self-care behaviors of the cardiac people with coronary heart disease the post-test and follow-up stages.
Conclusion
According to the findings of the present study it can be concluded that acceptance and commitment therapy can be used as an efficient intervention to improve self-efficacy and self-care behaviors of the people with coronary heart disease through employing techniques such as six main processes including psychological acceptance, context self, communication with the present time, values and committed action.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perceived self-efficacy
  • coronary heart disease
  • acceptance and commitment therapy
  • self-care behaviors