نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی، گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 استادیار، گروه روانشناسی ، واحد اهواز، دانشگاه آزاداسلامی، اهواز، ایران.

3 استادیار، گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

چکیده

چکیده
هدف: هدف این پژوهش بررسی رابطه سرشت و منش با نشانه‌های درونی‌سازی شده و بیرونی-سازی شده نوجوانان با میانجی‌گری تنظیم شناختی هیجان بود. روش: این پژوهش همبستگی و جامعه آماری شامل دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع دوم متوسطه شهرستان اندیمشک بود. نمونه شامل 326 نفر(165 دختر و161 پسر) بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس خودسنجی نوجوانان (Achenbach et al. 2001)، پرسشنامه شخصیتی‌سرشت و منش(Cloninger et al., 1994)وراهبردهای تنظیم شناختی هیجان(et al., 2001 Garnefski) استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که برای هر دو مسیر غیرمستقیم اثر سرشت و منش بر نشانه‌های درونی‌سازی شده از طریق تنظیم هیجان مثبت و منفی مورد تایید قرارگرفت. همچنین، دو مسیر غیرمستقیم اثر سرشت و منش بر نشانه های بیرونی-سازی شده از طریق تنظیم هیجان مثبت و منفی مورد تأیید قرار گرفت. نتیجه گیری: براساس یافته‌های به دست آمده از این پژوهش میتوان گفت که راهبردهای مثبت و منفی تنظیم‌شناختی هیجان با اثرگذاری بر ابعاد سرشت و منش شخصیت، موجب بروز و یا تدوام مشکلات رفتاری درونی و بیرونی‌سازی شده نوجوانان ‌می‌شود.
واژگان کلیدی: سرشت و منش، نشانه‌های درونی‌سازی شده و بیرونی‌سازی شده، تنظیم شناختی هیجان

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Causal relationship of nature and character with internalized and externalized signs of adolescents with the mediating role of cognitive emotion regulation

نویسندگان [English]

  • Sohaila Rajabi Marandian 1
  • marzieh talebzadeh 2
  • Hamdaleh Jairvand 3

1 Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

2 Department of Psychology, Ahvaz Branch,Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

3 Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

The Causal relationship of Temperament and Character dimension with Internalizing and Externalizing Symptoms via mediation of Cognitive Emotion Regulation in Adolescents
Abstract
Introduction: Emotional dysregulation and personality disorders are related to maladaptive behaviors in adolescence, which in turn may be associated with an increased risk of psychological damage during life. Therefore, considering the importance of adolescence and the prevalence of behavioral problems in this period and the serious and obvious failure that this They create problems in the field of academic, social, communication and other important areas of a person's life in the present and future, determining the factors related to these problems is of particular importance, so the main problem of the current research is to investigate the role of mediators. It is the positive and negative strategies of cognitive regulation of emotion in relation to the nature and character of the personality and the emergence of internal and externalized symptoms of adolescent boys and girls in Andimeshk city.
Method: This correlational research and the statistical population included male and female students of the second grade of high school in Andimshek city. The sample consisted of 326 people who were selected using the multi-stage cluster sampling method. To collect data, behavioral disorders questionnaire (Aschenbach et al. 2001), personality questionnaire (Cloninger et al., 1994) and cognitive emotion regulation strategies (Garnefski et al., 2001) were used.

Results: The results showed that for both indirect paths, the effect of Temperament and character on Internalizing and Externalizing Symptoms, was confirmed through the regulation of positive and negative emotions.
Conclusion: Based on the findings of this research, it can be said that the positive and negative strategies of cognitive emotion regulation by affecting the nature and personality dimensions, cause the emergence or continuation of Internalizing and Externalizing behavioral problems in adolescents.

Keywords: Temperament and character, Internalizing and Externalizing Symptoms, cognitive emotion regulation , adolescent

کلیدواژه‌ها [English]

  • Temperament and character
  • Internalizing and Externalizing Symptoms
  • cognitive emotion regulation
  • adolescent