نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری تخصصی روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رواسازی و اعتباریابی مقیاس اعتیاد به خرید آنلاین در نمونه ایرانی انجام شد. این پژوهش یک مطالعه توصیفی - تحلیلی از نوع ارزشیابی بود. نمونه شامل 500 نفر، از زنان (404) و مردان (96) شهر تهران در سال 1400 بودند که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و مقیاس اعتیاد به خرید آنلاین (ژائو و همکاران، 2017)، پرسشنامه رفتار ذخیره‌سازی (فراست و همکاران، 2004) و پرسشنامه بهزیستی روان‌شناختی (ریف، 1989) را تکمیل کردند. ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس اعتیاد به خرید آنلاین از طریق آزمون تحلیل عامل تأییدی، روایی واگرا، روایی همزمان، همبستگی پیرسون و ضریب آلفای کرونباخ در نرم‌افزار R نسخه 1/4 در سطح معناداری 05/0 تحلیل شد. ساختار شش عاملی (برجستگی، رواداری، تعدیل خلق، روی‌گردانی، برگشت و تعارض) مقیاس اعتیاد به خرید آنلاین با استفاده از تحلیل عامل تأییدی بررسی و تأیید شد (93/0=CFI، 07/0=RMSEA). در بررسی روایی ملاکی همزمان و واگرا، همبستگی مقیاس اعتیاد به خرید آنلاین با مقیاس رفتار ذخیره‌ای مثبت و معنادار بود. همچنین رابطه اعتیاد به خرید آنلاین با بهزیستی روان‌شناختی نیز منفی و معنادار بود. ضریب آلفای کرونباخ برای نمره کل مقیاس اعتیاد به خرید آنلاین 93/0 و برای ابعاد آن 72/0 تا 91/0 به دست آمد. یافته‌ها بیانگر روایی سازه‌ای و پایایی قابل قبول مقیاس اعتیاد به خرید آنلاین است و ساختار چندبعدی این مقیاس می‌تواند به منظور تشخیص اعتیاد به خرید آنلاین کمک کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Validity and Reliability of Online Shopping Addiction Scale in Iranian Sample

نویسندگان [English]

  • Farzin Bagheri Sheykhangafshe 1
  • Zahra Khani 2
  • Hojjatollah Farahani 3
  • Parviz Azadfallah 4

1 PhD Candidate in Psychology, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2 Ph.D. Student in Psychology, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor of Psychology, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

4 Associate Professor of Psychology, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Introduction
The Internet is one of the most influential forms of mass media that created a great revolution at the global level. Today, most people spend their time on the Internet and use the Internet in various fields such as learning, playing, teaching, social communication, and shopping. In this regard, the present study was conducted to investigate the psychometric properties of the online shopping addiction scale in an Iranian sample.

Method
This research was a descriptive-analytical evaluation study. The sample consisted of 500 women (404) and men (96) in Tehran in 2021 who were selected by the available sampling method and completed the online shopping addiction scale, Saving inventory questionnaire, and psychological well-being questionnaire. Psychometric properties of the online shopping addiction scale were analyzed by confirmatory factor analysis, divergent validity, concurrent validity, Pearson correlation, and Cronbach's alpha coefficient in R software version 4.1 at a significance level of 0.05. Two translators fluent in English separately translated the questionnaire into Farsi. The prepared English versions were compared with the original version of the questionnaire, and with the cooperation of the group of translators, the Farsi version of the questionnaire was prepared and given to several people in different age groups. After identifying and solving the ambiguities in the questions, the final version of the questionnaire was prepared.

Results
According to the investigations, the average and standard deviation of the age of the research participants were 29.68 and 9.16, respectively. Based on the results obtained, the six-factor structure (Salience, Tolerance, Mood Modification, Withdrawal, Relapse, Conflict) of the online shopping addiction scale was assessed and validated using confirmatory factor analysis (CFI = 0.93, RMSEA = 0.07). To check the construct validity of the scale, we will first check its confirmatory factor analysis. The suitability of the test items for factor analysis was investigated using the correlation index of the score of each item with the corrected total score. In the study of concurrent and divergent criterion validity, the correlation of the online shopping addiction scale with the positive Saving inventory scale was significant. The relationship between online shopping addiction and psychological well-being was also negative and significant. Cronbach's alpha coefficient for the total score of the online shopping addiction scale was 0.93 and for its dimensions was 0.72 to 0.91.

Discussion
The results of the present study were similar to previous studies, showing the good validity of the tool. The findings of the present study showed that the Persian version of the online shopping addiction questionnaire in the Iranian sample has adequate validity and reliability. The existence of a high correlation with the storage behavior questionnaire as well as a high Cronbach's alpha for the subscales is also a confirmation that this questionnaire can be used effectively. Since less attention has been paid to the issue of online shopping addiction inside the country, by conducting extensive studies, we can see the validity of this scale as much as possible inside the country of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Online Shopping Addiction Scale
  • Validity
  • Reliability