نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه روان شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی خصوصیات روان‌سنجی نسخه فارسی پرسشنامه غنای زندگی روان‌شناختی در دو گروه جمعیت عمومی و دانشجویی بود. بدین منظور دو مطالعه انجام شد. جهت بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه غنای زندگی روان‌شناختی در مطالعه اوّل 450 نفر از جمعیت عمومی شهر شیراز با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند؛ و به پرسشنامه‌های غنای زندگی روان‌شناختی (اویشی و همکاران، 2019)، افسردگی – فرم کوتاه (بک و همکاران، 1996) و معنای زندگی (استگر، 2010) پاسخ دادند. در مطالعه دوّم، 220 نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز که در سال تحصیلی 1400-1399 مشغول به تحصیل بودند؛ با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند؛ و به پرسشنامه‌های غنای زندگی روان‌شناختی (اویشی و همکاران، 2019)، مقیاس شکوفایی (داینر و همکاران، 2010)، مقیاس احساس مثبت و منفی (داینر و همکاران، 2010) و پرسشنامه رضایت از زندگی (داینر و همکاران، 1985) پاسخ دادند. متخصصان معرف بودن ماده‌های پرسشنامه را برای سنجش غنای روان‌شناختی تأیید کردند. در مطالعه اوّل به منظور روایی سازه از هر دو نوع تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیلی عاملی تأییدی استفاده شد. تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که نسخه فارسی پرسشنامه غنای روان‌شناختی متشکل از سه عامل تحت عناوین تجربیات جدید و متنوع، تجربیات غیرمعمول و عدم یکنواختی است. تحلیل عاملی تأییدی نیز انطباق مدل سه عاملی با داده‌ها را تأیید کرد. در مطالعه دوّم نیز تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که مدل سه عاملی غنای روان‌شناختی با داده‌ها منطبق است. در مجموع یافته‌های پژوهش از شاخص‌های روان‌سنجی مناسب پرسشنامه مذکور برای اندازه گیری غنای روانشناختی حکایت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the psychometric adequacy of the Persian version of the Psychologically rich life Questionnaire in the student and general population

نویسندگان [English]

  • Mohsen Arbezi
  • Zahra Noorozi Ghader loo

Department of Education and Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran.

چکیده [English]

Introduction
A psychologically rich life is other psychologically desirable life which has recently been conceptualized and introduced by experts in the field of well-being. Developing a psychologically rich life questionnaire is necessary to investigate psychologically rich life in Iranian society empirically. The purpose of the present study was to investigate the psychometric properties of the Persian version of the Psychologically rich life Questionnaire (Oishi et al., 2019) in two general population groups and College students. For this purpose, two studies were conducted. The first study was conducted on the general population, and the second was on the student population.

Method
In the first study, 450 people from the general population of Shiraz were selected using the convenience sampling method; And they responded to Psychologically rich life questionnaires (Oishi et al., 2019), depression-short form (Beck et al., 1996) and meaning of life (Steger, 2010). In the second study, 220 students of Shiraz University who were studying in the academic year of 2019-2020; selected by convenience sampling method; and answered Psychologically rich life questionnaires (Oishi et al., 2019), flourishing scale (Diener et al., 2010), the scale of positive and negative feelings (Diener et al., 2010) and life satisfaction questionnaire (Diener et al., 1985). SPSS-16 and AMOS-21 statistical software analyzed data. The content, construct, convergent and divergent validity of the mentioned questionnaire were investigated using the opinions of educational and clinical psychology experts, exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis and correlation coefficients of Psychologically rich life components with related variables, respectively. In order to investigate the reliability of the questionnaire, Cronbach's alpha coefficient was used.

Results
Experts confirmed the representativeness of the questionnaire items to measure Psychologically rich life. In the first study, both types of exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis were used for construct validity. Exploratory factor analysis showed that the Persian version of the psychological rich life questionnaire consists of three factors under the headings of «new and various experiences», «unusual experiences», and «non-uniformity». Confirmatory factor analysis also confirmed the fit of the three-factor model with the data. Also, in this study, the logical relationship between the components of a psychologically rich life and related variables indicates this questionnaire's convergent and divergent validity. In the second study, confirmatory factor analysis showed that the three-factor model of a psychologically rich life is consistent with the data. In this study, the logical relationship between the components of a psychologically rich life with related variables indicates the convergent and divergent validity of the questionnaire. In both studies, Cronbach's alpha coefficient confirms the reliability of the questionnaire.

Conclusion
The research findings show that the questionnaire mentioned has suitable psychometric indicators for measuring the Psychologically rich life of the general and student population; researchers can use it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychologically rich life
  • validity
  • reliability
  • student population
  • general population