نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

2 دانشگاه آزاد اسلامی

10.22055/psy.2023.42345.2932

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تدوین و اثربخشی درمان مبتنی بر مؤلفه های سازگاری روانی مرگِ سالمندان مبتلا به سرطان انجام شد. طرح پژوهش حاضر آمیخته( ترکیبی) بودکه در قسمت کیفی به روش روایت پژوهی و در قسمت کمی نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون و پیگیری باگروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه سالمندان زن مبتلا به سرطان در شهر تهران در سال 1401-1400تشکیل دادند که از این جامعه 30 نفر به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. تدوین بسته در قالب 10 جلسه 90 دقیقه ای انجام و ارائه شد و برای اعتباریابی آن از اعتبار محتوایی استفاده شد. ابزار پژوهش را پرسشنامه سازگاری روانی با بیماری سرطان تشکیل داد و روش تجزیه تحلیل با آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر انجام شد. نتایج پژوهش در بخش کیفی نشان داد که چهار مقوله اصلی چالش های حمایتی، چالش های جسمی و فیزیولوژیکی، چالش های معنوی و چالش ها هیجانی با نه مقوله محوری استخراج شد. سپس بر اساس مقوله های بدست آمده و مطالعات کتابخانه ای بسته مداخله مبتنی بر هیجان برای سالمندان سرطانی تدوین و اعتبار آن توسط متخصصان درمان هیجان محور مورد تأیید قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بسته مداخله ای هیجان مدار توانست بطور معنی داری سازگاری روانی با بیماری سرطان را افزایش دهد. می توان نتیجه گرفت بسته مداخله مبتنی بر هیجان بر سازگاری با بیماری و مؤلفه های آن در زنان سالمند مبتلا به سرطان اثر بخش است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Development of emotion-based therapy and its effectiveness on the components of mental adaptation to cancer in the elderly

نویسندگان [English]

  • lila orang 1
  • hayede saberi 1
  • afsaneh taheri 2

1 Islamic Azad University of Roodehen

2 Azad eslamic univercity

چکیده [English]

Elderly is a process that is genetically visible during the life of the life of living things and the decrease in the organism over time, which reduces the activities of the organs of the body. Although it is not an aging of the disease and most of the elderly can be seen in other age groups, however, the elderly process is facilitating physical diseases, including cancer. The formation of tumors becomes. These cells grow very rapidly and usually cause severe pain by pressing on healthy tissues and nerve fibers and blocking fluid flow in the body and disrupting the activity of the organs.
Method: The present semi-experimental research design was used with pre-test-then-test with the control group. The research community is all of the 60 to 75 -year -olds residing in Tehran in 1399 who have diagnosed Stage 1 and 2 cancer, of which 30 elderly women who referred to medical centers for treatment. The semi -trial design was used to perform the effectiveness of the emotion therapy. The pre -test was first implemented and then accidentally performed in one of the two experimental groups of excitement treatment, and the control group received no training and was implemented at the end of the post -test training. Research Criteria Over 60 years old, getting cancer diagnosis, mental consciousness, lack of participation in another therapeutic program, and wanting to cooperate, elderly with cancer, tendency to attend intervention and exit criterion unwilling to participate in intervention And the lack of criteria for entry was. The selected sample was accessible and random selection into two groups of tests and certificates. Coronbach's alpha -alpha was used for data analysis using conventional descriptive statistics (average and standard deviation) and inference (covariance analysis).
Results: The results of the study showed that the emotional intervention package was able to significantly increase mental compatibility with cancer. In addition, the excitement intervention package was followed up after the post -test execution, and the results showed that there was no tangible post -test change after two months.
Discussion: Therefore, excitement -based treatment with recovery past experiences and changing the meaningful meanings of any experience has a corrective training for stabilized emotional strategies that enhance the use of efficient and positive strategies and better adaptation to the disease by breaking the inefficient strategy and better adaptation to the disease. . Since this study was conducted in older women with cancer in Tehran, it is recommended that other cultural and gender groups be aware of the generalization of the results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional_Therapy
  • mental adaptation
  • cancer