نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران

2 دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 لیسانس روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

10.22055/psy.2023.40521.2836

چکیده

وانشناسان خشم را یک احساس طبیعی می دانند که تقریباً همه انسان ها گاهی تجربه می کنند و ارزش عملکردی برای بقا دارد. نحوه ای که هیجان خشم تجربه یا ابراز می شود مساله مهمی است چرا که خشم کنترل نشده می تواند بر رفاه شخصی، اجتماعی و اطرافیان تأثیر منفی بگذارد. عوامل متعددی بر نحوه تجربه و ابراز خشم تاثیر می گذارند. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ممیزی ویژگی‌های شخصیتی در تشخیص سبک‌های تجربه و بیان خشم می‌باشد. جامعه پژوهش را افراد بالای 18 سال در سال 1400 تشکیل دادند. حجم نمونه شامل 241 نفر (149 زن و 92 مرد) به روش در دسترس انتخاب شدند. به منظور جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه نئو و بیان حالت هیجانی و صفت شخصیتی خشم استفاده شد. جهت تحلیل داده‌ها از روش تحلیل ممیز و تحلیل واریانس استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد، به ترتیب 4 ویژگی نورزگرایی (λ=.666)، وظیفه‌شناسی (λ=.715)، برون‌گرایی (λ=.758) و توافق پذیری (λ=.795) به طور معناداری قادر به تمییز افراد به لحاظ شیوه تجربه و بیان خشم می‌باشند اما مولفه تجربه‌گرایی (λ=.928) معنادار نشد. می‌توان نتیجه ویژگی‌های شخصیتی در نحوه‌ای که افراد خشم را تجربه و ابراز می‌کنند تأثیر می‌گذارد .از آنجایی که شکل‌گیری صفات شخصیتی از اوایل کودکی آغاز و در طول عمر ثابت می‌مانند و تبعات شیوه نادرست تجربه و ابراز خشم، لازم است با مداخله زودهنگام از ایجاد صفات شخصیتی نامناسب پیشگیری و با مداخله درمانی بر اساس این ویژگی‌ها از آسیب‌های مرتبط با نحوه تجربه و ابراز نامناسب خشم در افراد جلوگیری کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The discriminant analysis of personality characteristics in the determination of the styles of anger experience and expression

نویسندگان [English]

  • maryam emami 1
  • maryam moghadasin 2
  • maryam ilka 3

1 Department Of Clinical Psychology. Kharazmi University.Karaj.Iran

2 Associate Professor, Department of Psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran

3 Bachelor of Psychology, Department of Psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Anger is one of the most basic emotions in human beings. Psychologists regard anger as a normal and typically healthy emotion with evolutionary functions which is occasionally experienced by human beings. The way anger is experienced or expressed is important because uncontrolled anger will negatively impact not only people's social or or personal well-being, but also their relations to others. Several factors can influence the way anger is expressed or experienced. Anger experience and its expression are distinct concepts. Anger experience refers to the emotional state that one feels, On the other hand, anger expression refers to the behavioral dimension that is one’s way of dealing with the feeling of anger
This study aimed at studying the discriminant analysis of personality characteristics (Big Five personality traits) in determining the styles of the experience and expression of anger (State anger, Trait anger, Anger expression-out (AX-O), Anger expression-in (AX-I), Anger control-out (AC-O), Anger control-in (AC-I)).

Method
Population in the study included people above 18 years old. 241 participants (woman= 149, man= 92) were selected using convenience sampling method. To collect data, Short Form NEO personality inventory & State-Trait Anger Expression Inventory 2 (STAXI-2) questionnaires were used. Date were analyzed using discriminant analysis and Variance Analysis.

Results
Results revealed that from among the Big 5 Personality Traits, four traits neuroticism (λ=.666), conscientiousness (λ=.715), extroversion (λ=.758) and agreeableness (.795), respectively were able to discriminate individuals significantly on the basis of the anger experience and expression styles. However, Openness to Experience (λ=.928) was not significantly related to the dependent variable.

Discussion
Based on the results, one can conclude individual differences in personality characteristics influences the way people experience and express anger. Personality traits are among factors influencing the way anger is expressed an experienced. As the development of personality traits begins early in childhood and such traits are supposed to remain constant all through the individual's life, it's important for parents and educators to take into account the role personality traits (Five Big personality factors) can play in the wide negative ramifications brought about by the unhealthy manifestations of anger. Parents and educators are thus recommended to make use of the theoretical knowledge and empirical findings to help develop adaptive personality traits in children and reduce the negative impacts caused thusly by the inappropriate ways of the experience and expression of anger.
Alo These findings can help clinical psychologists develop intervention programs based on the Five Big personality factors to help prevent the harms created by the unhealthy ways of the manifestation of anger.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Anger experience
  • Anger Expression
  • Big Five Personality Traits
  • Discriminant Analysis