نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشگاه محقق اردبیلی

10.22055/psy.2023.41326.2881

چکیده

مقیاس سوگ پیچیده معنوی(ICSG )، مقیاسی پنج ماده‌ای است که برای اندازه‌گیری معنای پس از سوگ در نظر گرفته شده است. این مقیاس توسط نیمیر و میلمن(2014) مورداستفاه و اعتبارسنجی شده است. با این حال این مقیاس تاکنون در جامعه ایرانی موردبررسی قرار نگرفته و روان‌سنجی نشده است. هدف از پژوهش حاضر در مرحله اول ترجمه این مقیاس از زبان انگلیسی به زبان فارسی و سپس تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی آن در نمونه ایرانی بود. نمونه پژوهش شامل 215 زن سوگوار بود که به شیوه غیرتصادفی در دسترس انتخاب شده و به ابزار پژوهش پاسخ دادند. بر اساس یافته‌ها، روایی صوری، محتوا و سازه نشان دهنده‌ی اعتبار و پایایی مناسب این ابزار بود. همچنین روایی همگرا (AVE>0/50)، برای این پرسشنامه تعیین و تایید شد. پایایی همسانی درونی مقیاس سوگ پیچیده معنویبا استفاده از پایایی ترکیبی و ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شد و آلفای بین 73/0 تا 81/0 پایایی ابعاد این مقیاس را تایید کرد. علاوه بر این نتایج همبستگی مربوط به متغیرهای مطالعه نشان داد که مقیاس سوگ پیچیده معنوی با مقیاس تجربه سوگ همبستگی معنی دار دارد (01/0p<). روی هم رفته نتایج پژوهش حاضر مبین آن بود که این مقیاس در نمونه ایرانی از ویژگی آماری مطلوبی برخوردار است و مخصوصاً می‌توان آن را در نمونه‌های ایرانی با اطمینان استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Psychometric features of the Farsi version of the complex spiritual grief scale

نویسندگان [English]

  • davod fathi 1
  • ahmadreza kiani 2
  • esmail sadri 2
  • ali sheikholslamy 2

1 MOHAGHEGH ARDABILI UNIVERCITY

2 MOHAGHEGH ARDABILI UNIVERCITY

چکیده [English]

The Complex Spiritual Grief Scale (ICSG) is a five-item scale designed to measure meaning after bereavement. This scale has been used and validated by Nimir and Milman (2014). However, this scale has not been investigated and psychometrically tested in Iranian society. The purpose of the present research was to translate this scale from English to Farsi in the first stage and then to determine its psychometric properties in the Iranian sample. The research sample included 215 bereaved women who were selected in a non-random way and answered the research tool. In order to translate the meaning of grief, Brislin's method was used (Brislin, Lohner and Barry, 1986). In this method, two people who were fluent in Farsi and English were asked to translate the English version of the scale into Farsi, the first one, a psychologist, and the second one, an English language expert, who had no knowledge of the English scale and its sentences. , was asked to translate the translated sentences back into English. At first, the formal validity of the first translated version was modified with the opinion of 2 psychology experts and 3 university professors, and then the translated version was compared with the original version and its errors were also fixed. Finally, in order to get feedback from the participants in order to understand the content of the items and solve possible problems, the scale was distributed among 20 people and the ambiguity that existed in some words was solved. Statistical analysis was done using SPSS version 25 and AMOS version 24 software. Based on the findings, face validity, content and structure showed the appropriate validity and reliability of this tool. Also, convergent validity (AVE>0.50) was determined and confirmed for this questionnaire. The internal consistency reliability of the complex spiritual bereavement scale was evaluated using composite reliability and Cronbach's alpha coefficient, and alpha between 0.73 and 0.81 confirmed the reliability of the dimensions of this scale. In addition, the correlation results related to the variables of the study showed that the spiritual complex grief scale has a significant correlation with the grief experience scale (p<0.01). All in all, the results of the present study showed that this scale has favorable statistical characteristics in the Iranian sample, and it can be used with confidence in Iranian samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: complex spiritual mourning
  • scale
  • validity
  • reliability