نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشیار، گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران

3 استادیار، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

10.22055/psy.2022.41381.2885

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری برشدت علائم و کیفیت زندگی در مبتلایان به اختلال وحشت‌زدگی شهر اهواز انجام شد. روش پژوهش، طرح تجربی تک آزمودنی، از نوع چند خط پایه ناهمزمان با دوره پیگیری بود. جامعه آماری شامل تمامی افراد مبتلا به اختلال وحشت‌زدگی مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر اهواز بودند. از بین داوطلبین متقاضی ورود به پژوهش، 3 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و برای آن‌ها به‌طور تصادفی بین 3 تا 5 جلسه خط پایه در نظر گرفته شد. سپس 10 جلسه هفتگی 45 دقیقه‌ای درمان شناختی ـ رفتاری انفرادی دریافت کردند. ارزیابی‌ها با استفاده از مصاحبه ساختاریافته، مقیاس اضطراب بک و مقیاس کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت، در مرحله خط پایه، مداخله و پیگیری انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل دیداری، درصد بهبودی و تغییر شاخص پایا استفاده شد. یافته‌های پژوهش حاکی از روند کاهشی معنی‌دار در نمرات اضطراب بک و روند افزایشی معنی‌دار در نمرات کیفیت زندگی شرکت کننده‌ها بود. باتوجه به نتایج به نظر می‌رسد می‌توان از درمان شناختی ـ رفتاری به عنوان یک مداخله مؤثر جهت کاهش علائم اختلال وحشت‌زدگی و افزایش کیفیت زندگی در مبتلایان به اختلال وحشت‌زدگی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of cognitive-behavioral therapy on severity of symptoms and quality of life in patients with panic disorder: A Case Study

نویسندگان [English]

  • Banafsheh Zarei 1
  • Yadollah Zargar 2
  • Iran Davoudi 3

1 : MA in Clinical Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

2 Associate professor, department of counseling, school of humanities, Hazrat-e Masoumeh University, Qom, Iran

3 Assistant professor Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Introductoin: The present study was conducted with the purpose of evaluate the effectiveness of cognitive-behavioral therapy on symptoms and quality of life (QoL) among people with panic disorder in Ahvaz city.
Method:The research method was experimental single subject with non concurrent multiple baseline design trials. The statistical population of the study consisted of all individuals with panic disorder referring to counseling centers in Ahvaz during February, 2020 to August, 2020. Three of them were selected using available sampling and randomly between 3 to 5 baseline sessions were considered for them. The treatment program was carried out for 10 weekly sessions derived from the cognitive behavioral therapy protocol, with a follow-up period of 6 weeks subsequent to treatment termination. Data were collected from the Structured Clinical Interview for DSM-5 Disorders (SCID-5-CV), Beck Anxiety Inventory (BAI) and Quality of life Questionnaire (WHOQOL). Clinically Significant Improvement (CSI), Visual analysis, Reliable Change Index (RCI) and Clinical Efficacy was used to analyze the data. A pro
Results:Results showed that, panic symptom severity decreased with CBT. participants achieved a 52/69 percentage of recovery in BAI, and 55/03 percentage of recovery in QOLQ. These results indicate the effective effect of cognitive behavioral therapy on reducing the symptoms of panic disorder and increasing the quality of life in the participants. Also, the obtained results of reliable change index in Beck anxiety scores , after the intervention sessions, (2.25 for the first participant ), (2.57 for the second participant) and (2.90 for the third participant). After 6 weeks follow-up, the reliable change index was in the first participant (2.45), the second participant (2.78) and the third participant (2.81). Considering that the score of each participant reached above Z=1.96, it is possible to attribute the change or improvement obtained to the effect of the intervention with 95% confidence level (P < 0.05).The results of reliable change index in quality of life scores after follow up indicate that in some subscales, the improvement was caused by the intervention and treatment. The rate of reliable change index was calculated in the first participant in the quality of life subscales, respectively, physical health (6.37), mental health (4.28), social relations (1.99) and environmental health (2.47). In the second participant, physical health (6/37), mental health (4/28), social relations (2/63) and environmental health (1/23) and in the third participant, physical health (5/14). Mental health (3.25), social relations (0.63) and environmental health (1.44) were obtained. ,In other words, cognitive behavioral therapy was effective on decreasing panic symptoms and increasing quality of life
Discussion and Conclusion: According to the results of this study, Panic disorder is common, and Can lead to significant disruption in daily functioning and reduce quality of life. using both cognitive and behavioral techniques are effective in in improving a person's performance and improving panic symptoms, as well as improving the quality of life. accordingly, cognitive behavioral therapy CBT for treating panic disorders and improving quality of life may be useful in Iranian clinical settings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Panic disorder
  • Cognitive behavioral therapy
  • quality of life