نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 روه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران.

2 گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

3 گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران.

4 گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران.

10.22055/psy.2023.42498.2937

چکیده

تحمل پریشانی از عوامل تاثیر‌گذار بر خود‌مدیریتی بیماران دیابتی است. این پژوهش به منظور تعیین نقش میانجی پذیرش‌خود در ارتباط بین خودشکوفایی، تعالی‌خود و تحمل‌پریشانی در بیماران دیابتی نوع دو انجام شد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بوده و با روش تحلیل مسیر انجام گرفت. به این منظور 207 پرسشنامه به روش در دسترس در بیماران دیابتی نوع دو ساکن استان یزد اجرا شد. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس تحمل‌پریشانی سیمونز و گاهر (2005) و مقیاس تکامل وجودی لونسترا (2007) بود. داده‌ها با استفاده از تحلیل مسیر در نرم-افزار AMOS 24 تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که پذیرش‌خود با تحمل‌پریشانی(001/0 > P و 24/0 r =)، خود‌شکوفایی با تحمل‌پریشانی (01/0 > P و 22/0 r =) و تعالی‌خود با تحمل-پریشانی(05/0 > P و 23/0 r =) ارتباط معنا‌دار مثبتی دارند. همچنین پذیرش‌خود نقش میانجی معنی‌داری در رابطه بین خود‌شکوفایی و تحمل‌پریشانی (01/0>p) و نیز تعالی‌خود و تحمل-پریشانی (05/0>p) بازی می‌کند. میزان تحمل پریشانی فرد دیابتی تا 22 درصد توسط عوامل خود‌شکوفایی، تعالی‌خود و پذیرش‌خود قابل پیش‌بینی بود (01/0>p). نتایج نشان داد افراد مبتلا به دیابت نوع دو که پذیرش‌خود، تعالی‌خود و خود‌شکوفایی بالاتری دارند، تحمل‌پریشانی بالاتری داشته‌اند. بنابراین پیشنهاد می‌شود که مراکز بهداشتی-درمانی به آموزش‌های روان‌شناختی جهت ارتقاء خود‌شکوفایی، تعالی‌خود و بطور خاص پذیرش‌خود در بیماران دیابتی توجه ویژه‌ای داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Mediating Role of Self-Acceptance in the Relationship between Self-Actualization, Self-Transcendence and Distress Tolerance in Diabetic Patients

نویسندگان [English]

  • Nadere Afkhami 1
  • Yasser Rezapour Mirsaleh 2
  • Hossein Ghafuri Charkhabi 3
  • Azra Mohammadpanah Ardakan 4

1 Department of Psychology, Faculty of Humanities & Social Science, Ardakan University, Ardakan, Iran

2 Department of Counseling, Faculty of Humanities and Social Sciences, Ardakan University, Ardakan, Iran

3 Department of Principles of Islamic Jurisprudence, Faculty of Humanities and Social Sciences, Ardakan University, Ardakan, Iran

4 epartment of Psychology, Faculty of Humanities & Social Science, Ardakan University, Ardakan, Iran

چکیده [English]

Introduction
Diabetes is a chronic and costly disease that has a high prevalence throughout the world, Iran, and specifically in Yazd province. Considering the heavy psychological and economic costs of diabetes and its complications, it is important to pay attention to all the factors that can increase diabetes self-management. Since self-management is the main key to controlling diabetes and postponing the occurrence of diabetes complications, it is valuable to pay attention to distress tolerance and its affecting factors as one of the significant factors in diabetes self-management. self-acceptance, self-actualization, and self-transcendence, are proposed as three psychological factors that seem can improve people's distress tolerance. But evidence shows that self-acceptance can play a mediating role in the relationship between self-actualization, self-transcendence with distress tolerance in type 2 diabetic patients; However, few studies have investigated the relationship between these variables in diabetic people, which shows the necessity of conducting more studies.
Method
This is a descriptive-correlational study, performed using path analysis. A total of 207 questionnaires were administered by the available sampling method in type 2 diabetic patients living in Yazd province. The data was gathered using the Distress Tolerance Scale (Simmons and Gaher, 2005) and the Existential Fulfillment Scale (Loonstra, 2007) and Existential Fulfillment Scale is composed of three subscales: self-acceptance, self-actualization, and self-transcendence. The correlation and structural equation analysis was conducted to analyze the data Using SPSS-23 and AMOS-24 software, respectively.
Results
The results showed that self-acceptance, self-actualization, and self-transcendence have a significant positive relationship with distress tolerance in diabetic patients. In other words, self-actualization has a positive and direct effect on distress tolerance (r= .22, p< .01), self-transcendence has a direct and significant effect on distress tolerance (r=.23, p< .05) and the direct effect of self-acceptance on distress tolerance is statistically positive and significant (r= .24, p< .001). The data also revealed that self-actualization has a direct and positive effect on self-acceptance (β= .29, p< .001) and the direct effect of self-transcendence on self-acceptance is statistically positive and significant (β= .21, p< 0.01). Also, self-acceptance plays a mediating role in the relationship between self-actualization and distress tolerance (Sobel test= 2.72, p< .01), and as well as self-acceptance has a mediating role in the relationship of self-transcendence with distress tolerance (Sobel test= 2.45, p<.05) in diabetics. distress tolerance of diabetic patients can be predicted up to 22% by the sum of self-actualization, self-transcendence, and self-acceptance (p<.01).
Conclusion
The results showed that individuals with type 2 diabetes who have higher self-acceptance, self-actualization, and self-transcendence, show higher distress tolerance. considering the mediating role of self-acceptance in the proposed model, it is suggested that by trying to promote the self-actualization and self-transcendence of diabetic patients, the self-acceptance of diabetics is improved; Higher self-acceptance, in turn, leads to greater distress tolerance and ultimately better diabetes self-management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distress Tolerance
  • Self-Actualization
  • Self-Acceptance
  • Self-Transcendence
  • Diabetic Patients