نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی بالینی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر آموزش فرزندپروری ذهن‌آگاهانه بر ابراز وجود مثبت و خلق‌و‌خوی دانش‌آموزان دختر با اختلالات درونی‌سازی بود. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی و از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل و دوره پیگیری یک ماهه بود. جامعه آماری را کلیه دانش‌آموزان دختر دوره‌ی دوم ابتدایی با اختلالات درونی‌سازی شهر اصفهان در سال تحصیلی 1399-1398 به همراه مادرانشان تشکیل دادند. از جامعه مذکور30 دانش‌آموز-مادر به شیوه‌ی دردسترس انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. برنامه آموزش فرزندپروری ذهن‌آگاهانه، طی 8 جلسه برای گروه آزمایش اجرا شد. ابزار پژوهش، مقیاس خلق‌و‌خو (مالهوترا، 1993)، مقیاس ابراز وجود (گمبریل و ریجی، ۱۹۷۵) و سیاهه رفتار کودک (آخنباخ، 1991) بود. در این پژوهش از روش تحلیل واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر استفاده شده است. نتایج نشان داد که در ابراز وجود مثبت و خلق‌و‌خو بین پیش‏‏آزمون، پس‏‏آزمون و پیگیری تفاوت معناداری وجود دارد (05/0p<). مجذور سهمی اتا نشان می‏‏دهد که 2/17 درصد از تفاوت بین دو گروه در ابراز وجود مثبت و 1/79 درصد از تفاوت در خلق‌و‌خو مربوط به آموزش فرزندپروری ذهن‌آگاهانه بوده است. همچنین میزان تأثیر آموزش فرزندپروری در مرحله پیگیری در بهبود ابراز وجود مثبت 21 درصد و در بهبود خلق‌و‌خوی دانش‌آموزان دختر 36 درصد به‌دست آمد. بنابراین متخصصان می‌توانند از آموزش فرزندپروری ذهن‌آگاهانه می‌توانند به منظور بهبود ابراز وجود مثبت و خلق‌و‌خوی دانش‌آموزان دختر دارای اختلال درونی‌سازی بهره ببرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of mindful parenting training on positive self-expression and mood of Female students with internalizing disorders

نویسندگان [English]

  • Houra Ebrahimi rad 1
  • ilnaz sajjadian 2

1 Master of Psychology, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran

2 Associative professor, Department of psychology, Isfahan(Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction : Internalizing disorders are the most frequent among elementary school students and are often manifested due to irregularity in mood and emotions, and it affects children with weak self-expression more. Studies have shown that one of the most important causes of internalizing disorders in children is family factors, and in this way, it seems that mindful parenting education provides a framework for parents to correct ineffective parenting practices, provide appropriate feedback, and pay attention to parent-child relationships. to focus on the present time and with this method it improved the mood and positive self-expression in children. Therefore, the purpose of this study is to determine the effectiveness of mindful parenting training on the positive self-expression and mood of students with internalizing disorders.
Method: The research design was semi-experimental and pre-test and post-test with a control group and a one-month follow-up period. The statistical population consisted of all the female students of the second year of elementary school with internalizing disorders in Isfahan city in the academic year of 2018-2019 along with their mothers. From the mentioned society, 30 student-mothers were selected and randomly placed in two experimental and control groups. Mindful parenting training program was implemented for the experimental group during 8 sessions. The research tools were temperament scale (Malhotra, 1993), self-expression scale (Gambrill and Reggie, 1975) and child behavior checklist (Achenbach, 1991). For statistical analysis, SPSS software version 22 was used in this research to analyze the data, and the analysis of variance test with repeated measurements was used to test the hypotheses.
Results: In the variables of positive self-expression and mood, the difference between the two experimental and control groups in the pre-test is insignificant. However, in the post-test and follow-up stage, the difference between the control group and the group of mindful parenting education is significant in positive self-expression and mood (p<0.05). The effect of parenting training in improving positive self-expression in the post-test and follow-up phase is equal to 18.7 and 21 percent, respectively, and in improving mood in the post-test phase is equal to 27.6 percent and in the follow-up phase is equal to 36 percent. According to the results, it can be concluded that mindful parenting training is effective on positive self-expression and mood of students with internalizing disorder, and the effects of training remain in the follow-up phase.
Discussion: Therefore, in order to improve positive self-expression and mood of students with internalizing disorder, it is possible to benefit from mindful parenting training.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mindful parenting training
  • positive self-expression
  • mood
  • internalizing disorder