آزمون و طراحی الگوی رابطه علیّ شایستگی تحصیلی و خود شفقتی با ترس از شکست تحصیلی از طریق اهداف پیشرفت

کریم سواری؛ فاطمه فرزادی

دوره 27، شماره 1 ، مرداد 1399، ، صفحه 127-150

https://doi.org/10.22055/psy.2020.31350.2432

چکیده
  در پژوهش حاضر رابطه علیّ متغیرهای شایستگی تحصیلی و خودشفقتی با ترس از شکست تحصیلی از طریق اهداف پیشرفت بررسی شد. جامعه آماری پژوهش دانش‌آموزان دختر و پسر پایه دوم مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحیه یک شهر اهواز بود. از این جامعه تعداد 300 نفر به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی از نوع تحلیل مسیر ...  بیشتر

رابطه علّی تعاملات آموزشی با رضایت تحصیلی از طریق میانجی‌گری خودتنظیمی ‌تحصیلی

کریم سواری

دوره 22، شماره 2 ، دی 1394، ، صفحه 171-188

https://doi.org/10.22055/psy.2016.12315

چکیده
  در تحقیق حاضر،رابطه علّی تعاملات آموزشی با رضایت تحصیلی از طریق میانجی‌گری خودتنظیمی‌تحصیلی مورد مطالعه قرار گرفت. دانشجویان دانشگاه پیام نور اهواز (1392) جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل داده‌اند که از بین آن‌ها 500 نفر به صورت تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های تعاملات آموزشی، رضایت تحصیلی ...  بیشتر