روان‌شناسی سلامت
مقایسه اثربخشی درمان فعال سازی رفتاری و درمان فراشناختی بر فرسودگی شغلی کارکنان پزشکی قانونی مشهد

زهره هنرور؛ محسن دوستکام؛ حسن توزنده جانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.40956.2862

چکیده
  هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی درمان فعال سازی رفتاری و درمان فراشناختی بر فرسودگی شغلی کارکنان پزشکی قانونی بود. مطالعه از نوع پژوهش های نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون و مرحله پیگیری با گروه کنترل بین کارکنان پزشکی قانونی مشهد در سال 1399 انجام شد که با روش نمونه گیری در دسترس پس از ارزیابی اولیه و احراز شرایط پژوهش، 45 نفر ...  بیشتر

اثر بخشی درمان شناختی رفتاری واحدپردازه‌ای بر سوگیری تعبیر چهره و ترس از ارزیابی منفی در دانشجویان دارای خصیصه پارانوئید

محسن دوستکام؛ سپیده پورحیدری؛ فائزه کریمی صدر؛ سید ابوالفضل حسینی

دوره 28، شماره 1 ، تیر 1400، ، صفحه 91-110

https://doi.org/10.22055/psy.2021.31715.2448

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری واحد پردازه ای بر سوگیری تعبیر چهره و ترس از ارزیابی ‏منفی در دانشجویان دارای خصیصه پارانوئید انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با روش پیش آزمون- پس آزمون با گروه ‏کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی شهر کاشمر در سال ‏‏1398 ...  بیشتر