مقایسه ویژگیهای‌ شخصیتی‌ هنرمندان‌ رشته‌های‌ شعر و ادب‌، نمایش‌، موسیقی‌ و هنرهای‌ تجسمی‌ با افراد غیرهنرمند شهر اهواز

جمال حقیقی؛ اقبال‌ زارعی؛ حسین‌ شکرکن‌؛ منیجه‌ شهنی‌ییلاق‌

دوره 11، شماره 1 ، تیر 1383، ، صفحه 35-56

https://doi.org/10.22055/psy.2004.16363

چکیده
     این‌ پژوهش‌ به‌ منظور مقایسه ویژگیهای‌ شخصیتی‌ هنرمندان‌ رشته‌های‌ شعر و ادب‌، نمایش‌، موسیقی‌ و هنرهای‌ تجسمی‌ با افراد غیرهنرمند بر اساس‌ آزمون‌ شخصیتی‌ نئو اجراء شده‌ است‌. جامعه آماری‌ مورد مطالعه‌ مشتمل‌ بر هنرمندان‌ عضو انجمنهای‌ شعر و ادب‌، نمایش‌، موسیقی‌، هنرهای‌ تجسمی‌ و کارکنان‌ غیرهنرمند شاغل‌ ...  بیشتر

تأثیر آموزش‌ ابراز وجود بر ابراز وجود، عزت‌نفس‌، اضطراب‌ اجتماعی‌ و بهداشت‌ روانی‌ دانش‌آموزان‌ پسر مضطرب‌ اجتماعی‌ دبیرستانی‌ شهرستان‌ اهواز

عبدالکاظم‌ نیسی؛ منیجه‌ شهنی‌ییلاق‌

دوره 8، شماره 1 ، تیر 1380، ، صفحه 11-30

https://doi.org/10.22055/psy.2001.16464

چکیده
     در این‌ پژوهش‌ به‌ بررسی‌ تأثیر آموزش‌ ابراز وجود بر ابراز وجود، عزت‌ نفس‌، بهداشت‌ روانی‌ و اضطراب‌ اجتماعی‌ در دانش‌آموزان‌ پسر مضطرب‌ اجتماعی‌ سال‌ اول‌ دبیرستان‌ پرداخته‌ شده‌ است‌. جامعه‌ آماری‌ دانش‌آموزان‌ پسر مضطرب‌ اجتماعی‌ سال‌ اول‌ دبیرستانهای‌ اهواز می‌باشند. از بین‌ 400 نفر نمونه‌ اولیه‌ 90 ...  بیشتر

رابطه‌ ساده‌ و چندگانه متغیرهای‌ عزت‌ نفس‌، اضطراب‌ اجتماعی‌ و کمال‌گرایی‌ با ابراز وجود دانشجویان‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز

معصومه‌ پ هرمزی‌نژاد؛ منیجه‌ شهنی‌ییلاق‌؛ بهمن‌ نجاریان

دوره 7، شماره 2 ، دی 1379، ، صفحه 29-50

https://doi.org/10.22055/psy.2000.16455

چکیده
     هدف‌ از انجام‌ این‌ پژوهش‌، بررسی‌ رابطه ساده‌ و چندگانه متغیرهای‌ عزت‌ نفس‌، اضطراب‌ اجتماعی‌ و کمال‌گرایی‌ با ابراز وجود دانشجویان‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز می‌باشد. نمونه تحقیق‌ 160 پسر و 160 دختر دانشجو بودند که‌ با روش‌ نمونه‌گیری‌ تصادفی‌ چندمرحله‌ای‌ انتخاب‌ شدند. آزمودنیها پرسشنامه خودگزارشی‌ ابراز ...  بیشتر

تأثیر آموزش‌ مهارتهای‌ اجتماعی‌ در کاهش‌ ناسازگاریهای‌ اجتماعی‌-عاطفی‌ دانش‌آموزان‌ پسر ناسازگار دبستانی‌ اهواز

فهیمه‌ ثابتی؛ منیجه‌ شهنی‌ییلاق‌

دوره 5، شماره 2 ، دی 1377، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22055/psy.1999.16432

چکیده
  این‌ پژوهش‌ آزمایشی‌ میدانی‌ به‌ منظور بررسی‌ تأثیر آموزش‌ مهارتهای‌ اجتماعی‌ در کاهش‌ ناسازگاریهای‌ اجتماعی‌-عاطفی‌ دانش‌آموزان‌ پسر ناسازگار دبستانی‌ در اهواز انجام‌ شده‌ است‌. حجم‌ نمونه‌ اولیه‌ 950 دانش‌ آموز است‌ که‌ به‌ طور تصادفی‌ از مدارس‌ پسرانه‌ نواحی‌ چهار گانه‌ آموزش‌ و پرورش‌ شهرستان‌ اهواز در پایه‌های‌ ...  بیشتر