مقایسه‌ انتشارات‌ علمی‌ کشورهای‌ در حال‌ رشد در سطح‌ بین‌ المللی‌

فریده‌ عصاره

دوره 5، شماره 1 ، تیر 1377، ، صفحه 19-30

https://doi.org/10.22055/psy.1998.16427

چکیده
     در این‌ مقاله‌ سعی‌ شده‌ است‌ تا انتشارات‌ علمی‌ کشورهای‌ در حال‌ رشد که‌ در نمایه استنادی‌ علوم‌ سالهای‌ 1989-1985 نمایه‌ شده‌اند، با استفاده‌ از تحلیل‌ استنادی‌ کشور به‌ کشور با هم‌ مقایسه‌ شوند. کشورهای‌ حائز رتبه‌های‌ اول‌ تا پنجم‌ در رشته‌های‌ علمی‌ معرفی‌ و براساس‌ جمعیت‌ و درآمد سرانه‌ ناخالص‌ ملی‌ ...  بیشتر