دوره 31 (1403)
دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
روان‌شناسی خانواده‌
بررسی چالش‌های ازدواج مجدد زنان و تدوین و اعتبارسنجی بسته آموزشی-مشاوره‌ای بومی پیش از ازدواج مجدد

سحر دهقانی؛ ماریه دهقان منشادی؛ نجمه سدرپوشان؛ علی نظری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.44899.3125

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تدوین و اعتبارسنجی بسته مشاوره‌ای بومی پیش از ازدواج مجدد در زنان مطلقه بود. طرح پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات، تحقیق آمیخته اکتشافی است. مرحله تدوین الگو، بخش کیفی پژوهش و از نوع تجربه زیسته افراد خبره و تحلیل مضمونی و زمینه‌ای است. جامعه آماری بخش کیفی شامل همه زنان مطلقه یزدی یا ساکن ...  بیشتر