آزمون و طراحی الگوی رابطه علیّ شایستگی تحصیلی و خود شفقتی با ترس از شکست تحصیلی از طریق اهداف پیشرفت

کریم سواری؛ فاطمه فرزادی

دوره 27، شماره 1 ، مرداد 1399، ، صفحه 127-150

https://doi.org/10.22055/psy.2020.31350.2432

چکیده
  در پژوهش حاضر رابطه علیّ متغیرهای شایستگی تحصیلی و خودشفقتی با ترس از شکست تحصیلی از طریق اهداف پیشرفت بررسی شد. جامعه آماری پژوهش دانش‌آموزان دختر و پسر پایه دوم مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحیه یک شهر اهواز بود. از این جامعه تعداد 300 نفر به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی از نوع تحلیل مسیر ...  بیشتر