نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استادیار، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

ریاضیات و آموزش آن نقش مهمی در توسعه عملکرد ذهنی و اجتماعی افراد دارد و در دنیای دیجیتالی کنونی، توجه ویژه به آموزش ریاضی بیش از پیش ضرورت پیدا می‌کند. در عین حال، مشکلات زیادی در عملکرد دانش‌آموزان در این درس مشاهده می‌شود. تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش مهارت حل مسأله به روش جورج پولیا بر مهارت حل مسأله و پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان دختر پایه پنجم دبستان انجام گرفت. روش پژوهش مورد استفاده در این پژوهش، روش نیمه آزمایشی با طرح گروه نامعادل بود. سه دبستان دخترانه از سه منطقه متفاوت شهردزفول از نظر اقتصادی-اجتماعی «بالا شهر، مرکز شهر و پایین شهر» به روش خوشه‌ای تصادفی انتخاب گردید. از هر مدرسه، دو کلاس پایه پنجم انتخاب شد. از طریق انتخاب تصادفی، یک کلاس به عنوان گروه آزمایشی و دیگری به عنوان گروه گواه در نظر گرفته شد. تعداد دانش‌آموزان گروه آزمایشی و گروه گواه هرکدام 65 نفر بود. ابزار اندازه گیری، آزمون محقق ساخته تشریحی در دو مرحله‌ی پیش آزمون و پس آزمون بود. سؤالات آزمون، مولفه‌های درک و فهم، انتخاب راهبرد، محاسبه کردن و ارزیابی به روش حل مسأله‌ی جورج پولیا را می‌سنجید. روایی و پایایی آزمون مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. به منظور تحلیل داده‌های پژوهش، از روش تحلیل واریانس چند متغیری و تک متغیری و آزمون t مستقل استفاده گردید. یافته‌های پژوهش نشان داد که آموزش مهارت حل مسأله به دانش‌آموزان بر پیشرفت تحصیلی ریاضی آنان تأثیر مثبت دارد. همچنین، نتایج حاکی از تأثیر آموزش بر درک وفهم، بازنگری و انتخاب راهبرد بود. بر پایه این نتایج، می‌توان گفت مهارت در حل مسأله، امری آموختنی است و باید این مهارت آموزش داده شود تا پیشرفت تحصیلی به ویژه در درس ریاضی حاصل گردد. آموزش این مهارت می‌تواند بخش مهمی از ناکامی دانش‌آموزان در پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی را جبران نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of George Play’s Mathematics Teaching Method on Problem Solving Skill and Mathematics Achievement of 5th Grade Girls Students

نویسندگان [English]

  • nasrin darash 1
  • sakineh shahi 2
  • seyed abbas razavi 2

1 Master of Educational Research, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Assistant Professor, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Introduction
Mathematics teaching has important role in people mental and social improvement. In current digital world, teaching math is increasingly necessary, but many problems may occur in students’ functioning in math. The present study aimed to investigate the effects of George Polya’s mathematics method on problem solving skill and math achievements of fifth grade female students in Dezful.
 
Method
This research was a quasi-experimental research with the design of non-equivalent groups. Three female primary schools from three different social-economical regions of Dezful, "uptown, city center, downtown", were selected by cluster random sampling method. In each school, two 5th grade classes were selected. Then, one class was assigned randomly to experimental group and the other one as the control group. The number of the students in each group was 65 persons. Research instrument was a descriptive researcher-made test that implemented in two steps (pre-test and post-test). This descriptive 20 items test included 5 main questions. Each question included 4 minor questions that assessed components such as comprehension, strategy selection, calculation and assessment, in the way of George Poliya`s problem solving. The validity of the test was confirmed by some experts in education. For investigating the reliability, Pearson correlation coefficient was 0.81. Univariate and multivariate analysis of variance was used to analysis data.
 
Findings
The findings showed that the mean scores of experimental group had a significant increase in post-test, in comparison to pre-test; that means teaching problem solving skills has a significant positive impact on the students’ achievement. The highest effect was on comprehension (ŋ2 = 0.57), strategy selection (ŋ2 = 0.56) and review (ŋ2 = 0.57), and the lowest effect was on calculation (ŋ2 = 0.42).
 
Conclusion
Based on these finding, we can say that problem solving is a learnable skill, and must be taught to reach academic progress, especially in mathematics. By teaching this skill, the important part of academic disappointment of students in math can be diminished.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Problem Solving Skill
  • Mathematical Achievement
  • Understanding
  • Strategy Selection
  • Review
Afzali, A., Delavar, A., & Falsafinegad, M. R. (2014). Applying diagnostic models for determining the essence of difference in first grade high school girls and boys students functions in mathematics. Psychological Achievement Journal, 2, 89-140. [Persian]
Ashmore, A., Frazer, M., & Cassey, R. (2007). Problem- solving and problem-solving networks in chemistry. Journal of Chemical Education, 56, 377– 379.
Avcu, S. (2010). Pre-service elementary mathematics teachers’ use of strategies in mathematical problem solving. Procedia Social and Behavioral Sciences. 9, 1282- 1286.
Babakhani, N. (2011). The effect of teaching the cognitive and meta-cognitive strategies (self-instruction procedure) on verbal math problem-solving performance of primary school students with verbal problem- solving difficulties. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 563- 670.
Caprioara, D. (2014). Problem solving - purpose and means of learning mathematics in school. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 191, 1859- 1864.
Claibar, R. (2012). Effectiveness of self- regulating help requesting strategy on factors of students mathematics problem solving mindfully with gender and progressive goals. Phd thesis, Tabriz University. [Persian]
Cracolice, M., Deming, J., & Ehlert, B. (2008). Concept learning versus problem solving: A cognitive difference. Journal of Chemical Education, 85, 873- 878.
Demirel, M., Derman, I., & Karagedik, E. (2015). A study on the relationship between reflective thinking skills towards problem solving and attitudes towards mathematics. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 197, 2086 – 2096.
Dortaj, F. (2013). Comparative the effect of two teaching methods in playing and classic on motivation and progress. School Psychology Journal, 4, 62- 80. [Persian]
Ersoy, E., Guner, P. (2015). The place of problem solving and mathematical thinking the mathematical teaching. The Online Journal of New Horizons in Education, 5, 120- 130.
Eskandari, M., Reyhani, E. (2014). The study of problem making process in teaching mathematics. Theory and Practice in Curriculum Journal, 3, 117- 140. [Persian]
Fathi Azar, E. (2012). Methods and techniques of teaching, Tabriz, Tabriz university. [Persian]
Ganji, H., & Amirian, K. (2014). Study of effectiveness of problem solving skill on high school first grade students training achievement in Songhor province. Educational Management Researchs Quarterly 3 (1), 118-134.
Hajiyakhchali, A. (2013). The Effects of Creative Problem Solving Process Training on Academic Well-being of Shahid Chamran University Students. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 84, 549 – 552.
Hassanpour Hashtayjani, A., & Alinegad Makari, N. (2010). Educational strategies of problem solving for math- distressed students. Extraordinary

Education, 100. [Persian]
Intaros, P., Inprasitha, M., & Srisawadi, N. (2014). Students’ problem solving strategies in problem solving -mathematics classroom. Procedia - 

Social and Behavioral Sciences, 116, 4119 – 4123.
Isoda, M. (2010). Lesson Study: Problem Solving Approaches in Mathematics Education as a Japanese Experience. Procedia Social and Behavioral Sciences, 8, 17–27.
Jahanipour, R. (2007). Choosing strategy in problem solving process. Growth of teaching mathematics, 46. [Persian]
Jacobse, A., & Harskamp, E. (2009). Student-controlled metacognitive training for solving word problems in primary school mathematics. Educational Research and Evaluation. 15, 447–463.
Jalil Abkenar, S., Ashoori, M., Moleli, G. (2012). Effectiveness of teaching cognition strategies on improvement math problem solving skills in mental disable first grade high school girls. Research on Rehabilitation Science, 3, 391-401. [Persian].
Jazayeri, A., Ismaili, M. (2002). The study of teaching metacognition strategies effects on problem solving function. Rehabilitation, 11, 27-32. [Persian]
Javady, M., Yaghoobi, M., & Yamini, N. (2010). Application of Problem Solving Studies Strategies in the Student College different of Esfahan. Procedia - Social and Behavioral Sciences,15, 784-790.
Johari, S., Nor Hasniza, I., & Mahani, M. (2012) Conceptual and Procedural Knowledge in Problem Solving. Procedia - Social and Behavioral Sciences,56, 416 – 425.
Katani, A. (2010). Necessary and direction of changes in school mathematics curriculum of Iran from teacher’s viewpoints. Educational Innovations Quarterly, 33, 91-120. [Persian]
Keklik, D. E. (2013). The Scale for Problem Solving Skills in Mathematics: Further Evidence for Construct Validity. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 84, 155 – 159.
Lorenzo, M. (2005). The development, implementation, and evaluation of a problem solving heuristic. International Journal of Science and Mathematics Education, 3, 33-58.
Mahmooei, H., & Dehghani, M. (2014). Effect of teaching Joarge Psoliya’s problem solving strategies on self- ideal and mathematics training progress of 5th grade elementary boy students. Research on Curriculum, 16, 46-57. [Persian]
Marchis, J. Z. (2015). Changing pre-service primary-school teachers’ attitude towards Mathematics by collaborative problem solving. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 186, 174 – 182.
Najari, M., & Gholami, F. (2014). Effectiveness of creative teaching of problem solving on 4th grade students mathematics performance with math disability in Isfahan. Knowledge and Research in Operational Psychology, 12, 57-65. [Persian]
Naghipour, A., & Shokri, F. (2014). Problem solving strategies from view of psychology. Second strict conference mathematical science and applications. Tonekabon, Mazandaran payam-e noor University. [Persian]
Pelczer, I., Mihaela, S., & Florence, Voica C. (2014). Dynamic thinking and static thinking in problem solving: Do they explain different patterns of students’ answers?. Procedia - Social and Behavioral Science, 28, 217 – 222.
Phonapichat, P., Wongwanich, S., & Sujiva, S. (2014). An analysis of elementary school students’ difficulties in mathematical problem solving. Procedia Social and Behavioral Science, 116, 3169 – 3174.
Rezaei, M. (2006). Content analysis of problem solving in mathematics books. Growth of Teaching Mathematics, 86. [Persian]
Reid, N., & Yang, M. )2008). The solving of problems in chemistry: the more open-ended problems. Research in Science and Technological Education. 20, 83-96.
Roshangar, H., & Dabbaghzadeh, H. (2009). Teaching strategies of problem solving to elementary and guidance students by Polya problem solving model. 10th Iran Mathematics Conference Papers Collection, Yazd. Education ministry. [Persian]
Reyhhani, E., Ahmadi, Gh., & Zarandi, K. (2010). Comparative study of problem solving process in high school teaching mathematics curriculum in countries U.S.A, Australia, Japan, Singapour and Iran. Education Quarterly, [Persian]
Roozehdar, A. (2009). That must be know about problem solving. Growth of Teaching Mathematics, 86. [Persian]
Salehsedghpour, B., & Hayati, M. (2013). Determine the role of academic antecedent, learning strategies and self- regulator on mathematics achievements. Training Psychology Quarterly, 30. [Persian]
Seif, A. A. (2008). Training Psychology (Learning and Instruction psychology). Tehran: Agah press. [Persian]
Shabbak, M. (2010). Teaching method of mathematics. Tehran: Cyrus press. [Persian]
Stamovlasis,D., & Tsaparlis, G. (2005). Cognitive variables in problem solving: A nonlinear approach. International Journal of Science and Mathematics Education, 3, 7–32.
Tarve, T. (2015). The Retention Rate of Students of Mathematics Education. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 177, 56 – 259.
 
Taspinar, Z., & Bulut, M. (2012). Determining of problem solving strategies used by primary 8, grade student in mathematics class. Social and Behavioral Sciences, 46, 385 –389.
Yousefzadeh, M., & Maroofi, Y. (2013). Professional teaching, foundations, skills and strategies, Hamadan, BuAli Sina university. [Persian]