نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 گروه روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

10.22055/psy.2023.44088.3062

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بافتاری بر ترس از ارزیابی منفی و ترس از ارزیابی مثبت افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی بود. پژوهش حاضر در چارچوب طرح تک-آزمودنی A-B انجام شد. جامعه‌ آماری از کلیه افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی شهر مشهد در سال 1400 تشکیل می‌شد که از بین آنان 12 نفر با نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. آزمودنی‌ها طی 16 جلسه هفتگی 1 ساعته، طرحواره درمانی بافتاری را دریافت کردند. ابزارهای بکار رفته در پژوهش شامل فرم تجدیدنظر شده مقیاس مختصر ترس از ارزیابی منفیCarleton et al. و مقیاس ترس از ارزیابی مثبتWeeks et al. می‌شد. داده‌ها با استفاده از درصد بهبود، شاخص تغییر پایا، اندازه‌ اثر ناهمپوش و تحلیل دیداری تحلیل شدند. شاخص تغییر پایا (<96/1)، درصد بهبود (>25%) و درصد داده‌های غیرهمپوش تاثیر معنادار مداخله را در کاهش ترس از ارزیابی منفی و ترس از ارزیابی مثبت همه‌ آزمودنی‌ها نشان دادند. درصد بهبود در مرحله پیگیری نشان ‌داد درمان در کاهش ترس از ارزیابی منفی و مثبت موثر بود. برمبنای یافته‌ها طرحواره درمانی بافتاری با ادغام رویکرد‌های موج سوم، در کاهش ترس از ارزیابی منفی و مثبت موثر بود. بنابراین می‌توان طرحواره درمانی بافتاری را به عنوان درمانی اثربخش برای اختلال اضطراب اجتماعی پیشنهاد نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Contextual Schema Therapy for Fear of Negative Evaluation and Fear of Positive Evaluation in Individuals with Social Anxiety Disorder: Single Subject Design

نویسندگان [English]

  • zahra emamzamani 1
  • Isaac Rahimian Boogar 2
  • Ali Mashhadi 3

1 Department of clinical psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Semnan university, Semnan, Iran

2 Department of Clinical Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Semnan University, Semnan, Iran.

3 Department of Psychology, Faculty of Education Sciences and Psychology, Ferdowsi Universoty of Mashhad, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Introduction
Social anxiety disorder is an anxiety disorder characterized by intense anxiety or fear of social situations in which a person may be evaluated by others. People with this disorder worry about receiving negative and positive evaluations from others and avoid situations where they may be evaluated. Social anxiety disorder is related to lower quality of life and more interpersonal, occupational, and academic problems. A high percentage of people with this disorder also report comorbid disorders such as other anxiety disorders, depression, and some personality disorders. Despite high prevalence and important consequences of social anxiety disorder, studies show that one-third of people with this disorder receive treatments. Social anxiety disorder, if not treated, can turn into a chronic disorder that leads to problems, destruction, and comorbid or subsequent disorders such as anxiety disorders and depression. Contextual schema therapy is an approach that integrates Young's schema therapy with the concepts of third-wave therapies and corrects coping, inner critic, and child modes and strengthens healthy adult mode. This study aimed to investigate the effectiveness of contextual schema therapy on the fear of negative evaluation and the fear of positive evaluation in people with social anxiety disorder.

Method
The present study was performed in the frame of an A-B single-subject design. The statistical population consisted of all the people with social anxiety disorder in Mashhad city, in 1400, out of which 12 people were selected by convenience sampling. The subjects received contextual schema therapy for 16 weekly sessions of 1 hour. The tools were used in the study included the Carleton et al. Brief Fear of Negative Evaluation Scale-II and the Weeks et al. Fear of Positive Evaluation Scale. The data were analyzed using improvement percentage, reliable change index, non-overlapping effect size and visual analysis.

Results
The reliable change index (1.96 <), the improvement percentage (25% <) and the non-overlapping data showed the significant effect of the intervention in reducing the fear of negative evaluation and the fear of positive evaluation of all subjects. The improvement percentage at the follow-up stage indicated that the treatment was effective in reducing the fear of negative evaluation and the fear of positive evaluation.

Discussion
Based on the findings, contextual schema therapy by integrating the third wave approaches was effective in reducing the fear of negative evaluation and the fear of positive evaluation. Therefore, contextual schema therapy can be suggested as an effective treatment for social anxiety disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contextual schema therapy
  • Fear of negative evaluation
  • Fear of positive evaluation
  • Social anxiety disorder