نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مشاوره، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

2 استادیار گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران.

3 استادیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم انسانی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

4 استادیار، گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف، ارائه مدل ساختاری پیش بینی علاقه اجتماعی بر اساس سبک‌های دلبستگی با میانجی بخشایشگری زنان انجام شد. روش پژوهش مقطعی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه زنان مراجعه کننده به سرای محلات شهر تهران در سال 1401-1400 تشکیل داد، که از میان آنها، تعداد 305 نفر با روش نمونه گیری خوشه‌ای تک مرحله ای انتخاب شدند. در این پژوهش از ابزارهای علاقه اجتماعی (کراندال، 1975)، سبک‌های دلبستگی (هازن و شاور، 1987) و بخشودگی (رای و همکاران، 2001) استفاده شد که همگی از اعتبار و پایایی قابل قبولی برخوردار بودند. به منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS-V23 و Lisrel-V7.8 استفاده گردید. به‌منظور پاسخگویی به فرضیه‌های پژوهش از مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که مدل از برازش مناسبی برخوردار است. نتایج نشان داد سبک‌های دلبستگی بر علاقه اجتماعی در زنان تأثیر مستقیم دارد. سبک‌های دلبستگی بر علاقه اجتماعی در زنان با نقش میانجی بخشایشگری تأثیر غیر مستقیم دارد. بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان گفت بخشش از جمله فرآیندهای مهمی است که چه به‌طور مستقیم و چه غیرمستقیم از راه کاهش تأثیر منفی عواملی مانند سبک‌های دلبستگی ناایمن، سبب افزایش علاقه اجتماعی می‌شوند. در نتیجه، لازم است تا جهت افزایش علاقه اجتماعی بین همسران، ضمن توجه به نوع سبک دلبستگی آن‌ها، به تقویت بخشایندگی بین آن‌ها پرداخت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Structural Model of Predicting Social Interest based on Attachment Styles with the Mediating Role of Forgiveness

نویسندگان [English]

  • Akram Esfahani 1
  • Hasan Heydari 2
  • zabih pirani 3
  • hossein davudi 4

1 Ph.D student, Consulting Department, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran.

2 Assistant Professor, Counseling Department, Faculty of Humanities, Khomeyn Branch, Islamic Azad University, Khomeyn, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Educational Psychology, Faculty of Humanities, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran.

4 Department of Counseling, Khomein Branch, Islamic Azad University, Khomein, Iran. Mohammad410@yahoo.com

چکیده [English]

Introduction
Humans are social creatures and need to be together and cooperate with each other. According to Adler's theory of individual psychology, a person can function, participate, and cooperate properly in society only if he feels that he belongs to that society. There is an innate sense or social interest in a human being that gradually appears during growth and development and helps him to live a healthy, successful life with others based on cooperation and empathy. Accordingly, social interest is a measure of health and weakness in it is a sign of psychological damage.
This research was conducted with the aim of providing a structural model for predicting social interest based on attachment styles with the mediating role of forgiveness of women.

Method
The cross-sectional research method is correlational. The statistical population of the current study was made up of all the women who referred to Sarai Mahalat in Tehran in 2020-2021, and among them, 305 people were selected by single-stage cluster sampling method. In this research, the tools of social interest (Crandall, 1976), attachment styles (Hazen and Shaver, 1987), and forgiveness (Rai et al., 2001) were used, all of which had acceptable validity and reliability. To analyze the data, SPSS-V23 and Lisrel-V7.8 software were used.
To respond to the research hypotheses, structural equation modeling was used.

Results
The results showed that attachment styles have a direct effect on social interest in women. Attachment styles have an indirect effect on social interest in women with the mediating role of forgiveness. Based on the findings of the research, it can be said that forgiveness is one of the important processes that increase social interest either directly or indirectly by reducing the negative impact of factors such as insecure attachment styles.

Discussion
As a result, to increase social interest between spouses, while paying attention to their attachment style, it is necessary to strengthen forgiveness between them.
Due to the fact that people with insecure avoidant attachment style are unable to share their thoughts and feelings with others, in fact, it can be said that the avoidant person's relationships with others are not stable, whereas a person with high social interest, He has certain ideas and beliefs in life, which are stable and manifested in interpersonal relationships, leading to stable relationships. Avoidant insecure attachment style has a negative relationship with low social interest. In the analysis of this relationship, it can be said that people with low social interest and avoidance both benefit from emotion-oriented coping methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social interest
  • attachment styles
  • Forgiveness of women