نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی عمومی، گروه روان‌شناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

3 استادیار، گروه روان‌شناسی‌، واحد شهرکرد‌، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آموزش مهارت‌های خودتعیین‌گری و آموزش کیفیت زندگی اسلامی بر حمایت اجتماعی ادراک‌شده و بهزیستی روان‌‌شناختی مراقبین اصلی بیماران روانی مزمن شهرستان بروجن بود. مطالعۀ حاضر نیمه آزمایشی است، که از جامعۀ مراقبین اصلی بیماران روانی مزمن شهرستان بروجن در استان چهارمحال و بختیاری، 60 مراقب اصلی با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش، شامل پرسش‌نامه‌های حمایت اجتماعی ادراک‌شده و بهزیستی روان‌‌شناختی بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با روش تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر با استفاده از نرم‌افزارSPSS-22 انجام شد. نتایج نشان داد اثربخشی آموزش مهارت‌های خودتعیین‌گری و آموزش گروهی کیفیت زندگی اسلامی بر افزایش حمایت اجتماعی ادراک‌شده (05/0> P) معنی‌دار و اندازه اثر 66/0 بوده و میزان اثربخشی آموزش گروهی کیفیت زندگی اسلامی بیشتر از آموزش مهارت‌های خودتعیین‌گری بود. هم‌چنین، اثربخشی آموزش مهارت‌های خودتعیین‌گری و آموزش کیفیت اسلامی بر افزایش بهزیستی روان‌شناختی (05/0>P) معنی‌دار و اندازه اثر 12/0 بوده و میزان اثربخشی آموزش کیفیت زندگی اسلامی بیشتر از آموزش مهارت‌های خودتعیین‌گری بود. بنابراین، می‌توان گفت آموزش مهارت‌های خودتعیین‌گری و آموزش کیفیت زندگی اسلامی می‌توانند میزان حمایت اجتماعی ادراک‌شده و بهزیستی روان‌شناختی مراقبین اصلی بیماران روانی مزمن را بهبود بخشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of self-determination skills training and Islamic quality of life on perceived social support and psychological well-being

نویسندگان [English]

  • Elham Tavasli 1
  • Tayebeh Sharifi 2
  • Reza Ahmadi 3

1 Ph.D Student Psychology, Department of Psychology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran

2 Associate Professor of Psychology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran

3 Assistant Professor, Department of Psychology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran

چکیده [English]

Background: Today, psychologists have come to the conclusion that treatment without considering spirituality will not be effective. But it should be noted that for people who have understood religion and its position, acquiring spirituality is achieved more reliably through religion. Divine religions, especially Islam, provide practical recommendations for human connection with the infinite being in every way. Man's relationship with God is at the peak of spirituality and in this way, spiritual experiences and indescribable pleasures are obtained. The purpose of this research was to compare the effectiveness of self-determination skills training and Islamic quality of life training on perceived social support and psychological well-being of primary caregivers of chronic mental patients in Borujen city.
Material & Method: This research was an applied research and in terms of method, it was semi-experimental with a pre-test-post-test-follow-up plan and a control group. The statistical population included all the main caregivers of chronic mental patients in Borujen city, under the supervision of welfare and rehabilitation centers of Borujen city, whose number is 550 people. In this research, 60 primary caregivers of chronic mental patients were selected using available sampling method and then randomly assigned to two experimental groups (self-determination skills training and Islamic quality of life training) and a control group. In order to carry out the research in the first stage, the necessary coordination was made with the General Welfare Department of Chaharmahal and Bakhtiari Province. The necessary permission to implement the program, i.e. the self-determination skills training program and the Islamic quality training program and the implementation of two questionnaires including perceived social support and psychological well-being, was received; Then, in the pre-test phase, questionnaires of perceived social support and psychological well-being were administered to all three groups, then in a three-month intervention for 19 90-minute sessions of an experimental group, a training package of self-determination skills (Field & Hoffman, 2012) and training Islamic quality of life (Seifi et al., 2015), and after the interventions, the participants of all three groups answered questionnaires of perceived social support and psychological well-being (post-test). Finally, after two months, the aforementioned questionnaires were collected from the research participants. mResearch tools included multidimensional scale of perceived social support and Psychological Well-Being Scales. Data analysis was done with the method of analysis of variance with repeated measurements using SPSS-22 software.
Results: The results showed that the effectiveness of self-determination skills training and Islamic quality of life group training on increasing perceived social support was significant (P<0.05) and the effect size was 0.66, respectively, and the effectiveness of Islamic quality of life group training was more than training was self-determination skills. Also, the effectiveness of self-determination skills training and Islamic quality training on increasing psychological well-being was significant (P<0.05) and the effect size was 0.12, respectively, and the effectiveness of Islamic life quality training was more than self-determination skills training.
Conclusion: The group method of teaching self-determination skills and the quality of Islamic life have a significant effect on the level of perceived social support and psychological well-being. Teaching self-determination skills and Islamic quality of life increased perceived social support and psychological well-being of caregivers of chronic neurological and mental patients. Also, the effectiveness of Islamic quality of life training on perceived social support and psychological well-being has been higher than the effectiveness of self-determination skills training.

کلیدواژه‌ها [English]

  • perceived social support
  • psychological well-being
  • Islamic quality of life
  • self-determination skills