نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تحلیل چندسطحی رابطه ادراک مهارت‌های تشخیصی معلم، سطح چالش-انگیزی کلاس، کیفیت تدریس معلم و مهارت‌های مطالعه ریاضی با عملکرد ریاضی در دانش‌آموزان پایه نهم بود. روش پژوهش از نوع همبستگی و به صورت تحلیل چندسطحی بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه دانش‌آموزان پایه نهم پسر و دختر دوره متوسطه اول شهرستان کهگیلویه در سال تحصیلی 1402-1401 بود که از میان آن‌ها، نمونه‌ای 1000 نفری (500 پسر و 500 دختر) به روش تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شد. برای سنجش متغیرهای پژوهش، از پرسشنامه ارزیابی کلاس گارتنر، مقیاس‌ ادراک دانش‌آموزان از فعالیت‌های کلاسی جنتری و اسپرینگر، مقیاس کیفیت تدریس کریاکیدز و همکاران، مقیاس مهارت‌های مطالعه ریاضی هوپر و نمرات نوبت اول درس ریاضی دانش-آموزان استفاده شد. داده‌ها به کمک مدل‌سازی خطی سلسله‌مراتبی (HLM) تحلیل شد. نتایج تحلیل چندسطحی نشان داد متغیرهای سطح 1 (مهارت‌های مطالعه ریاضی) و سطح 2 (میانگین مهارت‌های مطالعه ریاضی کلاس، ادراک مهارت‌های تشخیصی معلم، سطح چالش‌انگیزی کلاس و کیفیت تدریس معلم) به طور مثبت و معنی‌دار، پیش‌بین عملکرد ریاضی بودند. تعامل متغیرهای سطح 2 با شیب مهارت‌های مطالعه ریاضی و عملکرد ریاضی معنی‌دار بود. تفاوت عملکرد ریاضی در بین کلاس‌ها و تفاوت کلاس‌ها از لحاظ شیب مهارت‌های مطالعه ریاضی و عملکرد ریاضی معنی‌دار بود. بر اساس تحلیل چندسطحی در این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت توجه به ارتقاء مهارت‌های مطالعه ریاضی دانش‌آموزان و متغیرهای کلاسی (میانگین مهارت‌های مطالعه ریاضی کلاس، ادراک مهارت‌های تشخیصی معلم، سطح چالش‌انگیزی کلاس و کیفیت تدریس معلم) منجر به بهبود عملکرد ریاضی دانش‌آموزان و نگرش مثبت آن‌ها نسبت به این درس خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Multilevel analysis of the relationship of perception of teachers' diagnostic skills, challenging level of class, quality of teacher’s teaching and math study skills with math performance in ninth grade students

نویسندگان [English]

  • Arash Akhash 1
  • Askar Atash Afrouz 2
  • Manijeh Shehni Yailagh 3
  • Morteza Omidian 2

1 student

2 Department of Psychology , Faculty of Education Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

3 Department of Psychology, Faculty of Education Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

Most students are facing problems in learning mathematics. These problems are related to the math course itself or related to external factors affecting it. The problems that are related to the mathematics lesson itself are caused by the content, nature and abstract nature of this knowledge, and the problems that are related to external factors are either internal or external. The intrapersonal origin is related to the individual characteristics of students in mental processing, learning, motivation and attitude and the external-personal origin is related to issues that are affected by educational factors and the way teachers treat and teach. Therefore, the current research with the aim of "multilevel analysis of the relationship between the perception of the teacher's diagnostic skills, the challenging level of the class, the quality of the teacher's teaching and math study skills with math performance in ninth grade students" seems necessary.
Method
The research method was a correlational type, namely multilevel analysis. The statistical population of this research was all ninth grade male and female students of first secondary school in Kohgiluyeh city, in Iran, in the academic year of 1401-1402, among them, a sample of 1000 people (500 male and 500 female) was selected by multi-stage random sampling method. Gartner's Class Evaluation Questionnaire (2010), Gentry and Springer's Scale of Students' Perception of Classroom Activities (2002), Kyriakides et al.'s Teaching Quality Scale (2000), Hooper's Math Study Skills Scale (1993) and students' grades of the first semester of math lessons were used to measure the variables of the research. Data were analyzed using Hierarchical Linear Modeling (HLM) method.
Results
The results of multilevel analysis showed that variables of level 1 (math study skills) and level 2 (average math study skills of class, perception of teacher's diagnostic skills, challenging level of class and quality of teacher’s teaching) were positively and significantly predicting math performance of students. The interactions of level 2 variables (average math study skills of class, perception of teacher's diagnostic skills and the challenging level of the class) with the slope of the relationship between math study skills and math performance were significant. Also, the difference in math performance among classes and the difference between classes in terms of the slope of math study skills and math performance were significant.
Discussion
Based on the multilevel analysis in this research, it can be concluded that paying attention to the improvement of students' math study skills and class variables (average class math study skills, perception of teacher's diagnostic skills, challenging level of class and quality of teacher’s teaching) will lead to the improvement of students' mathematical performance and their positive attitude towards this lesson.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Challenging level
  • teaching quality
  • diagnostic skills
  • study skills