نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دکترای روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

چکیده
با ایده‌پردازی خودکشی ریسک سطوح رفتار خودکشی‌گرا افزایش می‌یابد. از اینرو بررسی این پدیده پیچیده و چند عاملی، در نمونه‌ها‌ی غیربالینی و بویژه زنان ضروری است. هدف پژوهش حاضر، تدوین مدل ساختاری ایده‌پردازی خودکشی بر اساس مولفه‌های استرس ادراک شده و خودخاموشی با در نظر گرفتن نقش میانجی‌ دشواری در تنظیم هیجان در زنان بوده است. بر این اساس با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای، 350 دانشجوی زن دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان نمونه انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان با آگاهی و رضایت کامل مقیاس ایده‌پردازی خودکشی بک Beck & Steer, 1991))، پرسشنامه استرس ادراک شده (Cohen, Kamarck, & Mermelstein, 1983) ، مقیاس خودخاموشی (Jack & Dill, 1992) و مقیاس دشواری در تنظیم هیجان (Gratz, & Roemer, 2004) را تکمیل نمودند. جهت ارزیابی روابط مفروض و تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده، از روش مدلیابی معادلات ساختاری استفاده شد. مطابق با نتایج پژوهش، تمامی مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم تعبیه شده در مدل، معنادار بوده و از برازش قابل قبولی برخوردار بودند (001/0>p). این نتایج به این معناست که؛ متغیرهای استرس ادراک شده، خودخاموشی و دشواری در تنظیم هیجان قدرت پیش‌بینی‌کنندگی بالایی برای ایده‌پردازی خودکشی در زنان دارند. به علاوه یافته‌ها حاکی از آن است که متغیرهای پیش‌بین همگی در مجموع 23 درصد واریانس ایده‌پردازی خودکشی را پیش‌بینی می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

-Modeling of Suicidal Ideation in Women Based on Perceived Stress and Self-Silencing with Mediating Role of Difficulties in Emotion Regulation

نویسندگان [English]

  • Ameneh Dashti 1
  • Yadollah Zargar 2

1 Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Associate professor, department of counseling, school of humanities, Hazrat-e Masoumeh University, Qom, Iran.

چکیده [English]

Abstract
Introduction: Suicidal ideation increases the risk of levels of suicidal behavior. Therefore, it is necessary to study this complex and multifactorial phenomenon in non-clinical samples, especially women. The aim of this study was to develop a structural model of suicidal ideation based on the components of perceived stress and self-silencing, considering the mediator role of difficulty in emotion regulation in women.
Method: Based on this, using multi-stage random sampling method, 350 female students of Shahid Chamran University of Ahvaz were selected as the sample. Participants completed the Beck Suicide Ideation Scale (BSI), the Perceived Stress Inventory (PSQ), the Self-Silencing Scale, and the Difficulties in Emotion Regulation Scale (S-DERS) with full knowledge and satisfaction. Structural equation modeling (AMOS-22 software) was used to evaluate the assumed relationships in the model and analyze the collected data.
Result: According to the research results, all direct and indirect paths embedded in the model were significant and had an acceptable fit (p<0.001). In this research, the χ2 (df) was estimated as 0.13, which indicates the fit of the model with the data. Also, GFI, AGFI, and CFI indices were obtained as 0.94, 0.90, and 0.95, respectively, which indicates the acceptable fit of the model. Among the fit indices of RMSEA is the basis of acceptance or rejection of a hypothesized model, which was obtained as 0.05. Also, according to the multivariable regression analysis, the R value was equal to 0.237, which means that 23% of the variance of suicidal ideation can be predicted and explained by difficulty in emotion regulation, perceived stress, and self-silencing.
Conclusion: Designing a model of suicidal ideation made it possible to examine the role and influence of difficulty in emotion regulation, perceived stress and self-silencing. Based on the findings of the present study, difficulty in emotion regulation has a positive and significant relationship with suicidal ideation in women.
Difficulty in emotion regulation is a type of emotional vulnerability that predicts suicidal ideation. The relationship between perceived stress and difficulty in regulating emotion was another finding that was confirmed in this study. A stressful situation is defined as a situation where the demands expected of a person are greater than his ability to adapt. In fact, when dealing with stress, a person focuses on the stressful and problematic situation and the awareness of his emotions decreases. On the other hand, limited access to effective emotion regulation strategies in conditions of intensified pressure and finally the ability of a person to manage his emotions decreases.
Another assumed relationship of the proposed model in this research was the relationship between self- silencing and difficulty in emotion regulation. As expected, a direct relationship between self- silencing and difficulty in emotion regulation was confirmed. This means that the more self- silencing increases, the more difficult the emotion regulation process will be. The requirement of self- silencing is the suppression and denial of emotions, and this process is strengthened by ignoring oneself and giving priority to the desires, needs and emotions of others and getting attention and approval or maintaining relationships.
These results mean that; Perceived stress, self-silencing, and difficulty in emotion regulating have a high predictive power for suicidal ideation in women. In addition, the findings suggest that predictor variables all predict a total of 23% variance of suicidal ideation.
Key words: Suicidal Ideation, Perceived Stress, Self-silencing, Difficulties in Emotion Regulation, Structural Equation Modeling, Women

کلیدواژه‌ها [English]

  • Suicidal Ideation
  • Perceived Stress
  • Self-silencing
  • Difficulties in Emotion Regulation
  • Structural Equation Modeling