نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کوثر بجنورد، بجنورد، ایران.

2 کارشناس ارشد روانشناسی دانشگاه پیام نور، گلستان، ایران.

چکیده

هدف از انجام این پژوهش مقایسه سرکوبگری عاطفی، رفتار جامعه‌پسند و ادراک‌شایستگی در نوجوانان با و بدون تجربه آزاردیدگی در کودکی بود. این پژوهش توصیفی از نوع علی_مقایسه‌ای بود. جامعه مورد مطالعه کلیه دانش‌آموزان دختر مقطع اول و دوم متوسطه شهر گرگان در سال تحصیلی 1402-1401 بودند. از جامعه پژوهش تعداد 100 دانش‌آموز (50 دانش‌آموز با تجربه آزاردیدگی در کودکی و 50 دانش‌آموز بدون تجربه آزاردیدگی در کودکی) به صورت خوشه‌ای چند مرحله‌ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه‌های کودک آزاری، سازگاری (WAI)، رفتار جامعه‌پسند (PSB) و ادراک‌شایستگی هارتر (PCS) بود. داده‌های به دست آمده با آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره و استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 26 تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که مولفه‌های سرکوبگری عاطفی، رفتار جامعه‌پسند و ادراک‌شایستگی در نوجوانان با و بدون تجربه آزاردیدگی تفاوت معنادار دارند (05/0>p). بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که نوجوانان با تجربه آزاردیدگی به دلیل اینکه دنیای بیرون ناامن تصور کرده و دیدگاه منفی نسبت به خود و دیگران و محیط دارند، در مولفه‌های سرکوبگری عاطفی نمرات بیشتر و در متغیرهای رفتار جامعه‌پسند و ادراک شایستگی نمرات کمتری را کسب نمودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A comparative study of emotional suppression, prosocial behavior and perceived competence in adolescents with and without childhood abuse experience.

نویسندگان [English]

  • Arezou Asghari 1
  • Haniyeh Mian Abadi 2

1 Assistant Professor, Faculty of Humanities, Kosar University of Bojnord, Bojnord, Iran.

2 Master of Psychology, Payam Noor University, Golestan, Iran.

چکیده [English]

Introduction
Child abuse as one of the psycho-social problems is any physical, sexual, emotional and mental harm or exploitation and not taking care of the basic needs of people under the age of 18, which disrupts their performance in all aspects of life, and leads to harm such as Death, physical, sexual injuries or emotional-psychological sufferings happen to him. The aim of this research was to compare emotional suppression, prosocial behavior and perceived competence in adolescents with and without experiencing childhood abuse.
Methods
This research was a descriptive study of causal-comparative studies. The studied population were all female students of the first and second grade of Gorgan city in the academic year 2022-2023. From the research community, 100 students (50 students with childhood abuse experience and 50 students without childhood abuse experience) were selected as a sample in a multi-stage cluster.
Research tools
Emotional Suppression Questionnaire: This questionnaire has 84 items and 10 subscales, and is used to measure three different constructs including distress, self-control, and defensiveness. The reliability of the questionnaire in the present study was obtained by Cronbach's alpha method of 0.79. Prosocial Behavior Questionnaire: This questionnaire has 30 items and consists of seven subscales, which basically measure the two factors of empathy directed towards others and helping. The reliability of the questionnaire in the present study was obtained by Cronbach's alpha method of 0.93. Competency Perception Questionnaire: This questionnaire has 4 subscales and 27 questions in Likert format, which subscales are: behavioral competence, academic competence, social competence and physical competence. The reliability of the questionnaire in the present study was obtained by Cronbach's alpha method of 0.86. Child abuse self-report questionnaire: This questionnaire was prepared in 2000 and has 38 items that measure and evaluate a range of child abuse behavior. The reliability of the questionnaire in the present study was obtained by Cronbach's alpha method of 0.91.
Results
The findings showed that the components of emotional suppression, prosocial behavior and perception of competence in adolescents with and without the experience of harassment have significant differences (p<0.05).
Conclusion
Based on this, it can be concluded that teenagers who have experienced harassment because they think the outside world is unsafe and have a negative view of themselves, others and the environment. In the components of emotional suppression, they obtained higher scores and in social behaviors and perception of competence, they obtained lower scores.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional suppression
  • Experience of being hurt
  • Perceived competence
  • Prosocial behavior