نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان هیجان مدار بر تعادل عاطفی، احساس انسجام روانی و خودکارآمدی در بیماران فیبرومالژیا انجام گرفت. طرح پژوهش از نوع نیمه تجربی با پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش شامل بیماران فیبرومالژیا مراجعه کننده به مرکز علوم پزشکی شهر اصفهان در سال 1400 بودند که از این بین 24 بیمار براساس ملاک‌‌های ورود به مطالعه، به‌ شیوه نمونه‌‌گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 12 نفری آزمایش و کنترل جایگذاری شدند. افراد گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 90 دقیقه‌‌ای در دوره درمان هیجان مدار شرکت کردند؛ اما برای گروه کنترل، مداخله‌‌‌‌ای صورت نگرفت. ابزار گردآوری اطلاعات شامل سه پرسشنامه تعادل عاطفه اسپین داینر (2010)، پرسشنامه حس انسجام درونی آنتونفسکی (1993) و پرسشنامه خودکارآمدی شرر (1982) پاسخ دادند. داده‌‌های پژوهش با استفاده از روش تحلیل کوواریانس چند متغیری در نرم افزار SPSS نسخه 26 تحلیل شد. نتایج فرضیه اصلی پژوهش نشان داد که درمان هیجان مدار بطور موثری سبب افزایش احساس مثبت، احساس انسجام روانی، خودکارآمدی در بیماران فیبرومالژیا شهر اصفهان شده است (01/ 0p<). هم‌چنین نتایج فرضیه فرعی اول نشان داد که درمان هیجان مدار بطور موثری سبب افزایش احساس انسجام روانی در ابعاد قابل درک بودن و قابل مدیریت بودن در بیماران فیبرومالژیا شهر اصفهان شده است (05/ 0p<). بنابراین توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد می‌گردد که درمان هیجان مدار جهت افزایش ساس مثبت، احساس انسجام روانی، خودکارآمدی در بیماران فیبرومالژیا استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effectiveness of emotion-focused therapy on emotional balance, psychological cohesion, and self-efficacy in fibromyalgia patients

نویسندگان [English]

  • Asieh Mazloom Ghaziani 1
  • Mryam Ghorbani 2

1 Student of psychology department, Department of psychology, Payame Noor University, Tehran. Iran.

2 Assistant Professor, Department of psychology, Payame Noor University, Tehran. Iran.

چکیده [English]

Chronic pain is one of the important issues of global health that has huge economic and social effects. Extensive chronic pain syndromes have always been a big challenge for doctors and patients. One of the most common chronic pain syndromes is fibromyalgia syndrome. Fibromyalgia is known as a chronic, painful, and non-inflammatory syndrome that affects the musculoskeletal system. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of emotion-focused therapy on emotional balance, psychological cohesion, and self-efficacy in fibromyalgia patients. The research design was quasi-experimental with pretest-posttest with a control group.

Method
The study population included fibromyalgia patients referred to Isfahan Medical Sciences Center in 2021. Of these, 24 patients were selected by available sampling method based on inclusion criteria and randomly assigned to two groups of 12 experimental and control. The experimental group participated in 90 minutes of 8 sessions of emotion therapy; But for the control group, no intervention was made. Data collection tools including three questionnaires of emotion balance Spin Diner (2010), Antonovsky's sense of inner cohesion (1993) and Scherer self-efficacy questionnaire (1982) answered. Research data were analyzed using multivariate analysis of covariance in SPSS software version 26.

Results
The results of the main hypothesis of the study showed that emotion-oriented treatment has effectively increased positive feelings, feelings of psychological cohesion, self-efficacy in fibromyalgia patients in Isfahan (p<0.01). Also, the results of the first sub-hypothesis showed that emotion-oriented treatment has effectively increased the feeling of psychological cohesion in the dimensions of comprehensibility and manageability in fibromyalgia patients in Isfahan (p<0.05). Also, the results of the second sub-hypothesis showed that emotion-oriented treatment has effectively increased general self-efficacy in fibromyalgia patients in Isfahan (p<0.05). In explaining the results obtained in relation to the effectiveness of the treatment on the positive emotions of the patients, it can be said that feelings and emotions are an essential part of the dynamic system of human personality. The characteristics and changes of feelings and emotions and their interpretation play an important role in the development of personality organization, moral evolution, social relations, formation of identity and self-concept.

Discussion
Therefore, according to the results, it is suggested that emotion-oriented therapy be used to increase positive bed bugs, psychological cohesion, and self-efficacy in fibromyalgia patients. Determining the effectiveness of emotional therapy on emotional balance, sense of inner coherence and self-efficacy in fibromyalgia patients in Isfahan city. Findings about the effectiveness of emotion-oriented therapy on the dependent variables of research in fibromyalgia patients in Isfahan city showed that emotion-oriented therapy has effectively increased positive feelings, feelings of psychological coherence, and self-efficacy in fibromyalgia patients in Isfahan city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotion therapy
  • Emotional balance
  • Feeling of psychological cohesion
  • Self-efficacy
  • Fibromyalgia patients