نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران

2 دانشیار، گروه برنامه ریزی درسی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران

3 دانشیار، گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران

چکیده

هدف پژوهش بررسی اثربخشی برنامه درسی تربیت جنسی بر سلامت روان و رشد خودمراقبتی دانش‌آموزان دوره اول متوسطه بود. رویکرد پژوهشی کمی از نوع نیمه‌آزمایشی در نظر گرفته شد. جامعه آماری دانش‌آموزان مدارس دولتی دوره اول متوسطه ناحیه یک شهر کرج بودند که به روش نمونه‌گیری دردسترس تعداد 30 دانش‌آموز دختر پایه هفتم به صورت دو گروه 15 نفره (آزمایش و کنترل) یک مدرسه دولتی انتخاب شدند. ابزار پژوهش سه پرسش‌نامه پرسش‌نامه سلامت روان مقدسین (2022)، پرسش‌نامه خودمراقبتی جاودان (1396) و چک‌لیست محقق‌ساخته بود که به منظور بررسی اثربخشی یادگیری طرح مداخله‌گر و در قالب پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه آزمایش و گروه کنترل بکار رفت. به منظور تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها از تحلیل کوواریانس چندمتغیره و تک متغیره استفاده شد. یافته‌ها نشان داد برنامه درسی تربیت جنسی بر برخی مؤلفه‌های سلامت روان در سطح 01/0 p<تأثیر معنی‌داری داشته و در ابعاد خودمراقبتی (جسمانی، اجتماعی و معنوی) برنامه تربیت جنسی بر رشد خودمراقبتی عاطفی، روانی و جسمانی 01/0 p<تأثیر معنی‌داری داشته است. هم‌چنین تفاوت معنی‌دار نمرات پس‌آزمون گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل نشانگر اثربخشی طرح مداخله‌گر تربیت جنسی بود. با توجه به یافته‌ها به سیاست‌گذاران آموزش ‌و پرورش توصیه می‌شود برنامه درسی تربیت جنسی با رویکرد اسلامی-بومی و بر اساس مبانی فلسفی، اجتماعی و فرهنگی ایران طراحی نموده و به صورت رسمی به عنوان یکی از مهارت‌‌های ضروری آموزشی و فرهنگی در مدارس آموزش داده شود تا دانش‌آموزان در محیط اجتماع دچار آسیب‌های ناخواسته و پنهان نشوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of sex education program on mental health and self-care development of first year high school students

نویسندگان [English]

  • Shahrazad Qarabaghi 1
  • Marjan Kian 2
  • Maryam Moghadasin 3

1 MA of Curriculum Planning, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Khwarazmi University, Karaj, Iran

2 Associate Professor, Department of Curriculum Planning, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Kharazmi University, Karaj, Iran

3 Associate Professor, Department of Clinical Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Kharazmi University, Karaj, Iran

چکیده [English]

Introduction
Adolescence is a critical period that includes the age range of ten to eighteen years, and the adolescent at this age enjoys rapid physical, cognitive, psychological, and emotional growth, and the occurrence of these characteristics causes challenges in the adolescent's thinking, feeling, decision-making power, and interaction. will be Today's teenagers are faced with many crises. Among the challenges of adolescent development are the consequences of the advancement of civilization, technology, the ever-increasing development of information and information systems, pornography, social temptations, the
flow of influence, bloodshed and cultural degeneration, the gap between generations, family unrest, the bombardment of sexual information by peers. The aim of the research was to investigate the effectiveness of the sex education curriculum on the mental health and self-care development of first year high school students.

Method
The quantitative research approach was semi-experimental. The statistical population was public school students of the first year of high school in one district of Karaj city, 30 7th grade female students were selected in two groups of 15 (experimental and control). The research tool was three questionnaires of the mental health of the saints, eternal self-care and a researcher-made checklist, which was used in order to check the learning effectiveness of the intervention plan, a pre-test-post-test format with experimental and control groups. Multivariate and univariate analysis of covariance were used to analyze the data.

Results
The findings showed that the sex education curriculum has a significant effect on some components of mental health, as well as in the dimensions of self-care, the sex education program has a significant effect on the development of emotional, mental and physical self-care. Also, the significant difference in the post-test scores of the experimental group compared to the control group indicated the effectiveness of the sex education intervention plan.

Discussion
In fact, the curriculum of sex education has led to the formation and development of knowledge, awareness, skills, and knowledge of educators, and by transferring the principles of maintaining mental health and developing self-care skills, it will lead to the safety of the individual and society, and the enjoyment of a more efficient generation and a healthier society. It is recommended to education policymakers to design a sex education curriculum with an Islamic-native approach, based on the philosophical, social and cultural foundations of Iran, and to formally teach it as one of the essential educational and cultural skills in schools so that students in the environment The community should not suffer unwanted and hidden injuries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum of sex education
  • mental health
  • self-care
  • first year of high school