نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه‌ای افسردگی و تعارض زناشویی در رابطه رضایت زناشویی با استرس والدگری مادر و تعدیل‌کنندگی تمایل به همدلی پدر در این رابطه انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه مورد مطالعه شامل تمامی زوجین شاغل و دارای فرزند شهر تهران در سال 1401 بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس تعداد 212 زوج به عنوان نمونه انتخاب شدند. مادران به مقیاس استرس والدگری (بری و جونز، 1995)، مقیاس خودگزارشی افسردگی (زونگ، 1965)، پرسشنامه رفتار تعارض زناشویی (راسبالت و همکاران، 1986 و اشتراوس، 1979) و پرسشنامه رضایت زناشویی (اولسون و همکاران، 1982) و پدران به مقیاس همدلی اساسی (جولیف و فارینگتون، 2006) پاسخ دادند. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه (مدل‌های 6 و 85) در پردازشگر هایس در نرم‌افزار SPSS24 استفاده شد. یافته‌ها حاکی از آن بود استرس والدگری مادر با رضایت زناشویی آنها همبستگی منفی دارد، افسردگی و تعارض زناشویی در رابطه بین استرس والدگری مادران و رضایت زناشویی آنها نقش واسطه‌ای دارند و تمایل به همدلی پدر نیز این رابطه را تعدیل می‌کند. به این معنی که پدران می‌توانند با همدلی با مادران، افسردگی و تعارضات زناشویی ناشی از استرس والدگری و در نتیجه سطوح پایین رضایت زناشویی آنها را کاهش دهند. از یافته‌های این پژوهش می‌توان به‌منظور طراحی مداخله و رویکرد جامع به ارتقای بهزیستی روانی مادران استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Predicting marital satisfaction based on mother's parenting stress with the mediating role of depression and marital conflict and moderating father's empathy tendency

نویسندگان [English]

  • Sara Ebrahimi 1
  • Seyedeh Elham Mousavian Khatir 2

1 Faculty Member of Organization for Educational Research and Planning (OERP), Tehran. Iran

2 M.A. student in General Psychology, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction
Although research findings indicated the adverse and negative effect of parenting stress on mothers' marital satisfaction, the internal mechanism of this relationship and the effect of father's behavior on marital problems have not been investigated. The importance of studying the father's behavior is because the problems of married life are related not only to the mother's behavior but also to the father's behavior. Also, considering that high levels of stress in raising children harms the mother's physical and mental health and endangers the normal functioning of the family, the present study aims to: First, provide research support for family studies by examining the relationship between mother's parenting stress and her marital satisfaction. Second, provide a model to investigate the mechanism of depression and marital conflict in the relationship between parenting stress and marital satisfaction. Third, past studies of couple relationships have ignored the possible effects of empathy. In this study, father's tendency instead of empathy ability was used as a moderator in the relationship between mother's parenting stress and marital satisfaction with the mediation of depression and marital conflict.
Method
The research method was descriptive and correlation type. The studied population included all the employed couples with children from Tehran in 1401, and 212 couples were selected as a sample using convenience sampling method. Mothers responded to the Parenting Stress Scale (Berry & Jones, 1995), Self-Rating Depression Scale (Zung, 1965), Conflict Behavior Scales (Rusbult et al., 1986 and Strauss, 1979) and Marital Satisfaction Scale (Olson et al., 1982) and fathers responded to the Basic Empathy Scale (Jolliffe & Farrington, 2006). In order to analyze the data, Pearson's correlation and multiple regression (models 6 and 85) were used in Hayes Process in SPSS24 software.
Results
The findings indicated that mother’s parenting stress has a negative correlation with their marital satisfaction, depression and marital conflict play a mediating role in the relationship between mother’s parenting stress and their marital satisfaction, and fathers' empathy tendency also moderates this relationship. This means that fathers can with empathy for mothers, reduce depression and marital conflicts caused by parenting stress and finally their low levels of marital satisfaction.
Conclusion
In sum, these findings highlighted the serious impact of mother’s parenting stress of in keeping and caring for their children on their mental health and quality of life together, as well as the important role of fathers' empathy in reducing these consequences. The results can be used to design an intervention and a comprehensive approach to improve the mental well-being of mothers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Depression
  • Empathy Tendency
  • Marital Conflict
  • Marital Satisfaction
  • Parenting Stress