نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه تهران. ایران.

2 استاد ممتاز، گروه روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، ایران.

3 استاد تمام دانشگاه تهران، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، ایران.

4 دکتری مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، استاد تمام دانشگاه تهران. دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، ایران.

10.22055/psy.2024.46257.3229

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های روانسنجی فرم والد پرسشنامه سنجش رفتاری کودکان (3BASC-) در میان دانش‌آموزان دوره اول ابتدایی شهر تهران شکل گرفت. جامعه پژوهش از دو زیر مجموعه تشکیل می‌شد که شامل، دانش‌آموزان دوره اول ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 02-1401 بود که از طریق آن‌ها امکان دسترسی به جامعه دوم یعنی والدین دانش آموزان دوره اول ابتدایی میسر شد. نمونه تحقیق 800 نفر از والدین (400 نفر مادران و 400 نفر پدران) کودکان بودند که به شکل دردسترس مورد آزمون قرار گرفتند. طرح پژوهش از نظر روش توصیفی از نوع تحلیلی و از نظر هدف کاربردی بود. ابزار پژوهش فرم والدین (BASC-3) برای کودکان و سیاهه سنجش رفتاری کودکان (CBCL) بود. جهت تجزیه تحلیل داده‌ها، روش‌های آلفای کرونباخ، ضریب توافق رتبه گذاران، آزمون بازآزمون، بررسی ساختار درونی و اعتبار هم‌زمان استفاده شد. بنا بر یافته‌های استخراج شده، از آنجایی‌که ضرایب کرونباخ عامل‌ها بالای 70/0 بود ضریب تجانس درونی عالی گزارش شد. هم‌چنین، ضرایب حاصل از ضریب توافق رتبه‌گذاران در دامنه متوسط تا عالی قرار داشت. ضریب اعتماد آزمون – باز آزمون در پرسشنامه مادران در دامنه 76/0 تا 90/0 و در پرسشنامه پدران 73/0 تا 86/0 بودند که در دامنه متوسط تا عالی طبقه‌بندی می-شدند. هم‌چنین، یافته‌های پژوهش بیانگر برخورداری از ساختار درونی مطلوب و همبستگی قوی میان عامل‌ها بود. با توجه به یافته‌های پژوهش که بیانگر قابلیت اعتماد و اعتبار این ابزار است، و در صورت نیاز برنامه‌های آموزشی و مداخلاتی مناسب برای کودکان طراحی و اجرا شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Examining the psychometric characteristics of the parent form of the children's behavioral assessment questionnaire

نویسندگان [English]

  • fatemeh Farid 1
  • Gholam Ali Afrooz 2
  • Mohsen Shokoohi-Yekta 3
  • Abbas Bazargan 4

1 PhD. student of psychology and education of exceptional children, University of Tehran, Iran.

2 Department of Psychology and Education of Exceptional Children, Distinguished Professor, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Iran.

3 professor at Tehran University. Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Iran.

4 professor at Tehran University. Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Iran.

چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of investigating the psychometric characteristics of the parent form of the Children's Behavioral Assessment (BASC-3) among the students at primary elementary school in Tehran. The psychology and education of exceptional children requires the use of psychological tools that can provide a detailed understanding of exceptional children, their needs, strengths, and weaknesses. The importance of interpersonal and intra-individual differences is one of the things that reaches its peak in psychological assessment, especially in exceptional assessment. Therefore, by using the principles and techniques of psychometrics in the field of exceptional children, the measurement in this field should be developed, in such a way that the process of identifying, classifying, and evaluating educational and psychological interventions in a multidimensional way and considering the diversity Intrapersonal and interpersonal interactions are possible. Among the groups of students with special needs are children and students with emotional-behavioral disorders. This group has a wide scope and includes many problems.

Method
The research society consisted of two subgroups, which included the students at the primary elementary school in Tehran in the academic year of 2022-2023, through which access to the second community, the parents of first year primary elementary students. The research sample included 800 parents (400 mothers and 400 fathers) who were tested in by available sampling. The research design was analytical in terms of descriptive method and practical in terms of purpose. The research tools were BASC-3 parent form for children and Child Behavior Checklist (CBCL). To analyze the data, Cronbach's alpha, Inter- rater reliability, test – retest reliability, internal structure & concurrent validity methods were used.

Results
Since the Cronbach coefficients of the factors were above 0.70, the internal consistency coefficient was reported to be excellent. Also, Inter- rater reliability was in the medium to excellent range. The test-retest reliability coefficient in the mothers' questionnaire ranged from 0.76 to 0.90 and in the fathers' questionnaire from 0.73 to 0.86, which were classified in the medium to high range. Also, the findings of the research showed that it has a good internal structure and a strong correlation between the subscales.

Discussion
According to the findings of the research, which shows the reliability and validity of this tool, it is recommended to use it to collect information about children's behavioral problems and adaptability, and if necessary, design and implement appropriate educational and intervention programs for children. Studying the identification and diagnosis of emotional-behavioral disorders at a young age with the aim of prevention and early intervention in order to prevent the severity of the symptoms of disorders and prevent their consequences is an important matter that the necessity of studying at the level of early detection using tools that are reliable and They have good credibility and it requires the intervention by using educational programs and interventions that are approved by experts. Considering this issue, it is more necessary to examine the psychometric characteristics of tools that provide the possibility of measurement leading to diagnosis and intervention. Among these tools, which have been less studied in the country, BASC-3, which provides the possibility of multidimensional measurement and prescriptive diagnosis among children, teenagers, and even young adults. To investigate the psychometric properties of the tool among the students of the first year of elementary school, the reliability and validity of the tool was studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • children's behavioral measurement system
  • reliability
  • Validity