مدیر مسئول


غلامحسین مکتبی دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

روانشناسی تربیتی

سردبیر


مرتضی امیدیان استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید جمران اهواز

روانشناسی تربیتی

مشاور آماری


سیداسماعیل هاشمی استاد گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

روانشناسی صنعتی و سازمانی

کارشناس نشریه


نسرین بهلول کارشناس مسئول مجلات، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

  • nasrinbohlol@yahoo.com
  • 061-33226412